آمل


شهرستان آمل استان مازندران


بخش لاريجان[ویرایش]


← دهستان بالالاريجان
اخا / ترا / دینان / شاهاندشت / شمس اباد / شنگلده / گل پاشا / لارین / نهر / وانا / هاره / اب گرم / اب اسك / اميراباد / انهه / ايرا / پلور / زيار / كتل امامزاده / هاشم / كنارانجام / کندلو / گرنا / گزانه / گيلاس / لزیرک / لاسم / ملار / پلمون / نوا / نیاک / فیره / عباس اباد / قلعه دختر / مرغ / افسانه سرا / اردوگاه تيپ ۶۵ ويژه نيروي هوا برد / پروانه / سدلار / شهرك صنعتي / کمپ سد لار / معدن ذغال سنگ / معدن پوكه قرقه / اخازیر

← دهستان لاريجان سفلي
اهن سر / بائیجان / بوالقلم / پردمه / علي اباد / كني بن / لوط / مریجان / نوسر / هفت تنان / پنجاب / تینه / حاجي دلا / رزون / كرف / کهرود / کیان / لهر / ميان ده / ناندل / تیران / اطاق سرا / امره / پلریه / دره كنار / دیوران / سوا / شیخ محله / عبدالمناف / کلری / نسل / نمار / فیس / سرخ پل / قلاپشت / کتوچال / انیس / موزون /ايستگاه تلويزيون/عكس شه/ کرچالک / دریوک /گيلاس/ چمه بن /محمداباد/كفا

← شهرها
رينه/گزنك/پلور

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان پائين خيابان ليتكوه
سوته كلا/ميان رود/ اغوزبن / اغوزکتی //انج پل/انصاري محله/اهن كتي/ پیشگون /تازه اباد/تجن جارسفلي/تجن جارعليا/چائوسر محله/ چنگاز /حسين اباد/ درکاپی / روکش / زارونده /سائيج محله/سرهنگ كتي/سياه لش/ شادمحله / شیرکاج / قجرمحله /كارچي كلا/كاسب محله/ کردکتی /كلاك سر/كوسه رز/ کوکده / گلان / مارکتی / مرانده / مسکون /نواباد/ ورکاده /وليس ده/هلي كتي/ تجنک / دارکلا /نرم

← دهستان هرازپي جنوبي
بامتي/اب سرفت/اهنگركلا/بختياركتي/پوليكياده/تمسك/جعفراباد/جمشيداباد/خراب ميانرود/رفيع اباد/سنگ بست/عاليكلااهي/فرح اباد/كراتي/كلامحله/كهنه دان/لتي كلا/آقامحمد آباد/نوده/ نوکلا /هره پاك/ پاشاکلا /شرم كلا/ کمانگرکلا /اسكي محله/اوجي اباد/بيش محله/پاشاكلابيش محله/سعدين كلا/قادي محله/قرق/ميانرود/همت اباد/حسين اباد/كلاصفا/معصوم اباد/شيخ اباد/رودبار/زاغ ده/كليكان

← دهستان دشت سر سفلي
خاص كلا/ درازان /درمه كلا/ بزمینان /پلك سفلي/پلك عليا/ترك كلا/رودباردشت/زيارود/اب بخشان/پاسكي محله/ تیرکان /كته پشت عليا/ميان محله/ کنسی / کمکلا

← شهرها
آمل/درازان/تجن جارعليا/سائيج محله/كلاك سر/كمانگركلا

بخش دابودشت[ویرایش]


← دهستان دابوئ جنوبي
ابدنگسر/ابوالحسن اباد/ابومحله/ اسپاهیکلا / اسپیاری /اسكي محله/اشرف اباد/الو/امين اباد/ اوجاک /باريك محله/ بامرکلا /بانصركلا/ بورمحله /بيش محله/ پاشاکلا /پلهم كتي/تازه اباد/تنهاكلا/غياث كلا/ جالیکلا /حاجي اباد/حسن اباد/حسين اباد/دعو كلا/ دنگپیا /دوتيره/قائميه سفلي/قائميه عليا/ديه/رييس اباد/ زیارکلا /سراج محله/سلطان اباد/ سورک /شانه بند/شاه كلا/شريعت اباد/ شهرکتی /صورت كلا/طاهراباد/قراكلا/قلاکتی/كاشي محله/كرسي كلا/كليك سر/ کمانگرکلا /ماهوت كلا/مطهرسفلي/مطهرعليا/ ممرزکتی /موزي كتي سفلي/موزي كتي عليا/موسي محله/ميانرود/نائيج اباد/نرگس مرز/يوسف اباد/سنگر/ پپین // اسپیاربن / بالاهشتل /پايين هشتل/ چاره / درزیکلا / رشکلا / طوله كلا / گالش كلا / ناصراباد / اهنگركلاسفلي / اهنگركلاعليا / ترویجان / حاجي اباد / اسلام اباد / عظيم اباد / کبودکلا / کچپسفلی / كچپعليا / کچپکلوا / مرزنگو / مريج محله / واسكس / وليك عليا / وليك سفلي / کردخیل / اشکارکلا / مجيداباد / نواباد

← دهستان دشت سر
اجباركلا/اله كاج/اهنگركلا/ باغبانکلا / بوران / پاشاکلا / بلیران /خرمن كلا/داودكلا/نو آباد/رستم دارمحله/زوارك/سالارمحله/شهنه كلا/عرب خيل/فيروزكلاسفلي / فیروزکلاعلیا / فيروزكلاوسطي / قلعه کش / کمدره / مزرس / مهدي خيل / میله / نظام اباد / معلم کلا / وسطي كلا / هارون كلا / هندوكلا / تمسك / تیرکلا / چنگ ميان / سرخ کلا / گلمزار / نوده / قليان كلا / نفرخيل / خوني سر / نجارمحله / شادمحل / محمداباد

← شهرها
پاشاكلا / دابودشت / وسطي كلا / اجباركلا / اهنگركلا / بوران / رشكلا / كمدره / هندوكلا / مرزنگو / مريج محله / سرخ كلا / شادمحل

بخش امامزاده عبدالله[ویرایش]


← دهستان بالاخيابان ليتكوه
تلیران / تسکابن / چالي كياده / چندرمحله / خشکرود / دیورز / سنگدرکا / عالي جنگل / مرزانکلا / میخران / نوگردن / هلومسر / ورامده / سهری / شهرك صنعتي / امامزاده عبدالله

← دهستان چلاو
پرن / خوشواش / رزکه / زردبند / شاه زید / کلرد / کمربن / محمداباد / هلي چال / کپین / الیمستان / پاریمه / پاشاکلا / تيار / چمه بن / زرخونی / گنكرج كلا / لهاش / نجاركلا / اندوار / بزرودشت / خرم / درنه / رسم / سنگ چال / گت كلا / ناردشت / نشل / ميشينه مرگ / نصیران / دائیج / سياه كله سر / پردر / لارک / شهریر / سياه بيشه / دكل تقويتي تلويزيون / کندوا / امامزاده قاسم / منگل جنوبي / معدن گچ / توران كلا / سقرچی / مریجان / دایو / قاضي كلا / دره قاضي كلا / هردرود

← شهرها
امامزاده عبدالله / رزكهجعبه‌ابزار