آموزش ماتریس swot


ماتریس SWOT یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می‌ کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمایند: استراتژی‌ های SO، استراتژی‌ های WO، استراتژی‌ های ST و استراتژی‌ های WT. مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل‌ترین بخش‌های تهیه ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف ونقاط قوت است و به قضاوت‌های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد. [۱]    
برای ساختن ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف، نقاط قوت (SWOT) باید ۸ مرحله را طی کرد:
۱. فهرستی از فرصت های عمده ای که درمحیط خارجی سازمان وجود دارد تهیه کنید.
۲. فهرستی از تهدیدات عمده موجود در محیط خارج سازمان تهیه کنید.
۳. فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان تهیه کنید.
۴. فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان تهیه کنید.
۵. نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در خانه مربوطه درگروه « استراتژی های SO» بنویسید.
۶. نقاط ضعف داخلی را با فرصت های موجود در خارج سازمان مقایسه کنید و نتیجه را درگروه « استراتژی های WO » بنویسید.
۷. نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را درگروه « استراتژی های ST » بنویسید.
۸. نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را درگروه « استراتژی های WT» بنویسید. [۲]    جعبه‌ابزار