ارائه الگوی توانمندسازی زنان روستایی استفاده‌کننده از ICTفهرست مندرجات
۱ - چکیده
۲ - منبع

چکیده[ویرایش]

نقش و اهمیت زنان در توسعه پایدار روستایی،‌ نه تنها موجبات توجه برنامه‌ریزان را به این قشر از جامعه روستایی فراهم کرده،‌ بلکه آن را ضروری ساخته است. به طوری که کم‌توجهی به زنان در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع،‌ موجب کند شدن و حتی عدم توفیق در برخی از برنامه‌های توسعه می‌شود. از این ‌رو،‌ توجه بسیاری بر توانمندسازی زنان روستایی،‌ به مثابه نیمی از توان توسعه معطوف شده است. پژوهش‌ حاضر با رویکردی تبیینی- تحلیلی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان انجام شده است. هدف پژوهش حاضر،‌ ارائه الگویی برای توانمندسازی زنان روستایی،‌ با استفاده از ابزار فناوری ‌اطلاعات ‌و ‌ارتباطات است. در گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای- میدانی و پرسشنامه استفاده شد و داده‌های پژوهش نیز با روش رگرسیون چندمتغیره و روش تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ قابلیت ارتقای آگاهی و تواناسازی را ذیل مراحل فرایند توانمندسازی،‌ از قبیل مرحله رفاه،‌ آگاهی،‌ مشارکت و کنترل دارا است. در این راستا،‌ مدل تحلیلی در نرم‌افزار SPSS تدوین گردید و نتیجه‌گیری انجام شد.

منبع[ویرایش]

مجله توسعه روستایی


رده‌های این صفحه : مقالات توسعه روستایی
جعبه‌ابزار