ارزوئيه


شهرستان ارزوئیه استان کرمان


بخش مرکزي[ویرایش]


← دهستان ارزوئيه
اب ني /بادام شولو//ابکرایه/ادوری/تلمبه اقاجاني/الله اباد/الله ابادده شيخ //باغویه/پده/پیربیابانی/تلمبه ركن الديني/تلمبه غنچعلي خان/تلمبه حاجي اعظم پور/تلمبه حاجي //تلمبه خدايار/موتورشيرازيها/تنبوله/توكل اباد/تیرفت/جنت اباد/چيل اباد/موتورسالاري //حسن اباد/حسن ابادسنگ مكي //حسن ابادقراري/حسين اباد/حيدراباد/خرم اباد/دولت اباد/ده شیخ/ده نو/رحمت اباد/سورمندی/شاداب/شورک/علي اباد/علي ابادتختخواجه /تخت خواجه پائين //علي ابادشمشيربر/علي ابادقطب الدين /تخت خواجه بالا//قاسم اباد/قايم اباد/قلات نارو/قنات سفيد/كريم اباد/گیهوئیه/محمداباد/محموداباد/مراداباد/موتوراله ابادسلطاني/موتوربلوچها/موتورحسين اخلاص پور/موتورزرگرها/موتورشهيدداودحاتمي/موتوركريم اباد/موتورگروه ۱۵خرداد/موتور۲۲خرداد/موتور۱۷شهريور/موردوييه/مهراباد/موتورطرح /قويون //قادراباد/سوزنجان/ سوزنجان اميري //تلمبه رشيدفرخي/موتورالله ابادشماره ۷/موتور۲۲بهمن /مشاع ۲۲بهمن //تلمبه ساعي زاده/موتورعشايري شماره ۲۴۸موتورديپلمه ها/موتورعشايرهادي/موتورعشايري ( حمزه ائ )/موتور عشايري منوهر حمزه اي/شورك پائين/شيخ عبدالله/موتورعشايري مرادسلطاني/ابگرم/موتورريگ/رحيم اباد/اسلام اباد/تعاوني كشاورزي سوم شعبان/مجمع موتورهاي بلوچها/موتوريحيي بلوردي/موتورعشايرشيرزاد/موتورپوزه سليماني/مزرعه شاداب/موتورپمپابراهيم اخلاص پور/احمدافش/تلمبه رحيم پور/موتورحسن خواجوي عشايري/موتورعشايرمحمدسفينه تاج/موتورپم پنثر/نثردو شهيدچمران/ /موتورحمزه اشرف زاده/موتورشهيداحمداعظم پور/موتورعشايرئ محمدصفي نتاج/موتورپم پعشايري گروه/۱۱۱/موتورعشايري گروه۱۱۲/موتورپم پبهارستان/موتورپم پعشايري احمدافشارگروه ۱۰/موتورپم پشهيديعقوبي/موتورپم پناصرسلطاني شركت/۲۷۰/موتورطرح كشت كنگور/موتورپم پمحمدرضاپيرمرادي/موتورپم پعلي مرادبهرام نژاد/موتورپم پخدادبهرام نژاد/موتورپم پشاه گزكريم اباد/موتوراحمدافشار/موتورپم پازادگان/موتورپم پشهدائبهرام نژاد/موتورپم پاحمدگنجي/موتورپم پشمس/ايزداباد/موتورالله ابادشاداب/موتور مراد سلطاني/رحيم آباد موتور حسين حاتمي/موتور بختيار اخلاص پور/مجمع موتور رايني ها/موتور پمپآبيارئ/عباس قارئ/موتور پمپگل سرخي/موتور پمپعباس نوروزپور/شمس اباد/سنگ اباد/منطقه سرگز/مزرعه طرح پده بيد/مزرعه طرح سبزه بلوچ/مزرعه ديپلمه ها/گرمسير/خرمن سوخته/مهاجراباد/موتور پمپ شهيد مفتح/تلمبه حسن قادري/موتور پمپ امام سجاد

← دهستان وكيل آباد
ابکرکوییه/ارگ/تلمبه خوارزمي/جنجوئیه/چاه بغل/درباغ/دهنو/رحيم اباد/سلطان اباد/شركت تعاوني توليدروستائي سلطان اب/عوض اباد/قدمگاه اميرالمولنين/قلعه نو/موتوراب سبز/نصيراباد تلمبه نصيراباد/وكيل اباد/همت اباد/دستگاه كشت وصنعت/مزرعه شكراب (ناصريه )/موتورمهدي اباذري/تلمبه عشايري احمدملك پور/اراضي قلعه نو/مزرعه علي اباد/ابكارعشايرگروه۲۵/اكرم حيدري۲۰/تلمبه محمدعلي وزيري/موتورعشايري شماره ۲۸ مهدي صادقي/ابراهيم اباددشت بر/موتورعشايرئ شماره يك/موتور محمدحسين صفي نژاد/موتورپمپيدالله اكبرئ موتورخليفه ائ ۶/موتور قربانعلي قاسمي

← دهستان دهسرد
اسماعيل اباد/باغ قنبر/باغ کنار/بونغان/پتکان/جوغان/چاله/چشمه ننه گز/خسرواباد/خيراباد/دررز/درمورت/درنيان/دورهمي/ده سالار۱/ده سالار۲/ده نظر/ده نو/سروستان/ سوهاندر // شاهماران /قنات/قنات قاضي/گلستان/گلوئيه دهنو/گورخسرو / گیجوییه /مزار/بزاد//مهدي اباد/نوراباد//ابگرموییه/ابگروييه/استخروئیه/راونان/باغ ياس/بانه باغ/بانه گوهر/ بنابدان /چاه سبز/چنار/حاج يوسف/دره نيكوييه/دري جيرا/رازيان/ رزدر /زرشك/سفيدخاني/سياه اشكفتوييه/ سیوین /شمیلان/شوق اباد/عمرودوئيه//گلوانار/گلوسياه/گودحوض/مورتجتو/بن اب/حسين ابادخاني/دم اب/ کلیان /بنه باداموئيه/جعفراباد/باغ چنجري/شهرياري/علي اباد/حسين اباد/جرنگ اباد/مناره/چاه انجير/ تابیدر /چاه مكي/ زاغدار /گل بيد/علي ابادنيكخو/موتورسعداله ده سالار/موتورشماره ۱مرتع داري شهيداميرطاهر/موتورشماره ۲مرتع داري شهيداميرطاهر/موتورشماره ۳كشت علوفه/موتورحمزه سيدالشهدا/عباس اباد/مزرعه سرهنگي/موتور پمپ شهيد مرادي _ چاه جمال/

← شهرها
ارزوئيه/وكيل اباد/دولت اباد/سلطان اباد

بخش صوغان[ویرایش]


← دهستان صوغان
باغان / باغ زعیما / سرخان / گچین / گزبر /معدن دويست متري/ نراب /معدن ابدشت/معدن صوغان/روستاي علي اباد/

← دهستان اميرآباد
بنه نرگس/ابراهيم اباد/اسلام اباد/اشين سفلي/اشين عليا/اميراباد۱/ بریچ /پرنت اباد/تلمبه محمدشفيع/تلمبه ياراله/چاه افتخار/حسين اباد۱/حيدراباد/خيراباد/ دروئیه /دشت ده/ده گوشه/دهان/ سغنگ /سنگ چشمه ۲/سنگ چشمه ۱/تلمبه شيرزاد/فتح اباد/موتورزنجيري/ناصري/والي اباد/دره مورتي/باغ برج//باغ خراب/بنه باغ/چناران ۱/سفيد باغ/ سیخوران /شغال کوه/صولوييه/حسن اباد/امامزاده زكريا/نصرت ابادسه دانگه/سيدعلي شهيدي/موتورادوري/معدن قل قلو/معدن گدارتول /معدن گدارطول //باغ نوروز/بيد استخر/بن سفيد/تلمبه كوهزاد/ چک چک /عباس ابادافسري/هوراب/ابراهيم آباد سيخوران/محمد آباد/چاه دوئيه

← شهرها
روستاي علي ابادجعبه‌ابزار