ازنا


ازنا استان لرستان


بخش جاپلق[ویرایش]


← دهستان جاپلق شرقي
اقبلاغ
اكبراباد
امام زاده قاسم
ایونده
پیربداق
تازه ران
خروسان
دره باغ
رشيدي
سيداباد
شاطر
شورچه
فرزيان
فين
قره ملك
قشلاق گنجه
كرتيلان
گاوبار پايين
گاوبار بالا
گليجرد
گمبه
گوگده
مداباد
مرزيان
ملاطالب
مبارك اباد
گنجه
يادگار

← دهستان جاپلق غربي
اشوراباد
اقايي
اقبلاغ محمدولي
بزداش
بيدستان
پرچستان
پنج زوج
پيري جان
چرخستان
چشمه درگاه
چقاموشان
چهارچشمه ناظم
داودپيغمبر
دره زوله
ده حاجي
ده موسي
سيردر
شاه پهنه
شاهوله
عباس ابادپشته
قطعات
قلعه خليفه
كاميان بالا
كاميان پايين
كلبر
كهريز
كهريزسفيد
ماليچه
هوش
گله

← شهرها
مومن آباد
فرزيان
مداباد
مرزيان

دهستان مركزئ[ویرایش]


← دهستان پاچه لك غربي
بابادينه
باغ موري
تمبك
دليان
ذوالقدر
قره دين
كمري
گرجي
احمداباد
اشرف اباد
برجله
جوي اسياب
چرخستانه
چشمه سلطان
چقازال
چم زمان
هشويد
خسروميره
دره تخت
ده درويشان
دوبلوكان
دودهك
دولت اباد
سلطان اباد
سياوش اباد
سيوله
شاه پسند
شهرك المهدي
شنگان
عزيزابادقطاسوند
علي اباد
قاضي اباد
كمندان
نصرتاباد
وزمدر
هندر
لميس
قاسم اباد
نوروزآباد

← دهستان سيلاخورشرقي
باوكي اميربختيار
زرنان
منطقه حفاظت شده اشترانکوه
مسعوداباد
پازردالو
دربند
كرچيان
كلكله
تيان
بيدستانه
قلعه رستم
ميان رودان
محموداباد
كارخانه شن ماسه شفيعي
کارخانه گاز مايع لرستان
منطقه ويژه اقتصادي

← شهرها
ازنا
گرجي
دربند
تيان
شهرك المهديجعبه‌ابزار