اغ قشلاق


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار