الیگودرز


اليگودرز استان لرستان


بخش ززوماهرو[ویرایش]


← دهستان ززشرقي
اب گرمگ/اذروند/بن تنگ/بنگ/بهارکار/پرپیش/پیرامام/تاوبر/تیرنان/جله/چال اشکوه/چال گرد/چالگردکشت ورزه/چكان حسين اباد/خيراباد/دره چه/دره تاريك/دستگرد/دشت خانی/ده پره كشت ورزه جعفرقلي/ده سيدكشت ورزه/ده صيدال كشت ورزه/ده محمدحسين/دهقادي/رشيداباد/ رضودر /زيبا/سربيشه/سرقلعه/سرميدان/سري كوه/سه سوك/سيرزار/سيلاو/شاه مكان پايين/شاهرود/شيخان‌داودخاني/علي آباد کشت ورزه/فيروزآباد/قاديان/ کاداود / کدیور / کانکره / کیگوران /گاوسر/گل سفيد/گله يار/گلي چاس/ليرحسين چلي/ماديان مرده/مواره/موس/مي كوش كان/نجف اباد/نصراباد/وزمستان نمك كشت ورزه/ سرکول /گوشه چال بزرگ/رشكان/سري كوه اميد علي/شاه مكان بالا/شيخان پايين/آب رحمت/ دیگه /ابسرده/ ورگ /گلال زراع/احمدآباد/نمك چال/گوكان/

← دهستان ززغربي
احمدابادزيرراه/اردسي/اسلام ابادمحمدحسين/بردفاتح/برزه/بنه واريعقوب/تونا/چل غرو/ حیه /درازي/درچه/دره چه/دره دنگ/ده اسفنديار/ده يارعلي/سرتنگ برزه/سرتنگ لشکريه/ سرقلعه / قلندر / کمرگپ /لانه شاهي/ میسون / نریمان /نسارابراهيم/ وزمستان / تزره /گلدشت جماليان/آب اناري

← دهستان ماهرو
آب‌گرمك‌پايين/آب‌گرمك‌بالا/بربرمرگسر/پاسفيدانه/پنبه کار دره باغ /حسين آباد/پوچكك/تل چوله/تنگ‌چنار/جاگيرآباد/چال اسماعيل كول چنگر/چال آسياب كول چنگر/چال نامداركول چنگر/چل گاپون/حاجي اباد/دپه/ درج /دركول/دره ليرتلاب/دمركول چنگر/ دورک /ردوه/ریزی کول چنگر/زيرراه اميرقلي/سرتنگ ماهی/سرد/سرقلعه/سركونه تلاب/سه ران بالا/سه ران پايين/شيخ وير/فرنگه/كادوه/كرك زاركول چنگر/كيگه‌بالا/گرم تلاب/ماهي/ مرگسر / مورت / مولیش /نيگه/وره زردكول چنگر/كاول ره/سنگرماهرو/درپيرعباس/پاي تاف/صفراباد/شيون/علي اباد/ پنیکستان /مزرعه ديگه/باجولي/پاي سرد/جوکار/

← شهرها
شول آباد

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان بربرودشرقي
آب‌باريك‌ پايين/آب‌باريك بالا/ازنامهلمك/اسماهورپايين/اسماهوربالا/ بادباد /بهرام اباد/ جوز /چمن سلطان/دربند/دوزان/ركن اباد/سنگ سفيد/باقرآباد/عزيزاباد/عسگران/قلعه خلیله/قلعه عبدالرضا/ گایکان / گندمینه /مغانك پايين/مغانك بالا

← دهستان بربرودغربي
اب باريك/انوج بالا/ ایونده /برم/ پیردزگاه / تیران / جوشان / جهانخوش / چغاگرگ / چرباس / چشمه پر /چهارچشمه/حاجي ابادبسحاق/ حوزیان /خان اباد/خليل اباد/خمستان/خيراباد/داریچه/دم کمر/ده جانی/ده سلمان/ ده نوالیگر /ده نوخواجه شكراله/ دهله /دهله صوفيان/ززم/صالح صغير/سنگ سفيد بسحاق/گلبهارپايين/ گلبهاربالا /شاهپوراباد/شريف اباد/شمس اباد/شهريار/علي اباد/فيروزاباد/ فیقان /قاسم اباد/قشلاق بالا/قلعه پيري/كاظم اباد/ کهریزسرخ /كيچه/كيورزجلوگير/كيورز بالا/كيورز پايين/گل بهاراتابكي/گل بهاراحمداباد/گل بهارمحمدباقري/گله وند/گوران/مشکک/همایی/چشمه مرواريد/گل بهارشيخ ميري/گل بهاريوسف اباد/عباس آباد/اسلام آباد / حاجي آباد بالا/كيورز اميرآباد/انوج پايين/ده ميرزا قلي/علي آباد دره مشک

← دهستان پاچه لك شرقي
باوکی /ده سفيدكانسرخ/سنج/عالي محمود/قلعه بردي/ کشکک /ملک آياد/چقاطرم/حاجي آباد/ده نصير/دهنوعبدالوند/سور/شهرك شركت زراعي اليگودرز/شريف آباد/شهرک برن آباد/تاسهل/كان سرخ/کلک عزيز آباد/مال آشور/برن آباد/اردودر/شهرك صنعتي اليگودرز/فيض اله آباد/معادن سنگ گنجه/كندرچه

← دهستان خمه
خمه پايين/خمه بالا/خورهه/دره حيدر/سفيدقبا/عباس اباد/كندر/گل زرد/كوره چي/محمودابادشهاب/مزرعه اباد/موشله/میرونده/حاجي اباددرويش/خاك اباد/ده سفيددرويش/کزنار/مزرعه غلامحسين/مزرعه گنجي

← دهستان فرسش
ایوج/ده گاه دارسفيد/زرشك دارسفيد/فرسش/فهره/قره خان/كمري دارسفيد/گل گله/هما/هوه/چاله/دَلال

← شهرها
اليگودرز/چمن سلطان/گندمينه/خمه بالا/جهانخوش/ دوزان /گايكان/ده نصير/خمه پايين

بخش بشارت[ویرایش]


← دهستان پيشكوه ذلقي
ارجنك/چال چنار/حاج اسماعيل/دره دايي/آب گرمك‌پايين/آب گرمك بالا/باغ لطفيان/بدراباد/بيشه خزان/چال قلعه/چغاوقفی/خاک بیته/خرسیون/درکول/دره بيدنورعلي/دره ‌ماهي پايين/دره ‌ماهي بالا/ده برزو/ دهگاه /سركول/ سکانه / سیبک /اسلام آباد/عباس برفي/قلعه پاچه/قليان/كاگلستان‌نسار/كاگلستان برافتاب/كيزان دره/گشان/گله بردر/جوزير/گيلان/مسگري/ملك الوس/ناصرابادكركبود/نخودكاردرمني/حرآبادپايين/حرآبادبالا/هنديله/حسن اباددرمني/ده سيد/دورک/شيرعالي/

← دهستان ذلقي شرقي
ايرمان/بردشمشير/بيشه/پاخيمه گاه/پنبه كار/تبره/تلون گرد/تنگ‌كوره پايين/تنگ‌كوره‌بالا/توت روداب/توت رهگاني/تيتكان/تيندر/جيرگاه/ چالگز / دراشگفت /دره تاريك/دره لير/دستگرد/دورک بالا/دورک قلندران/ده شاهي/دِهنو/ديزاباد/سارآباد برآفتاب/سارآبادنسار/سرچات/سرقلعه‌ پايين/سرقلعه بالا/شاروند/بزنويد/كيش‌بزنويد/كيش گله بيد/گرداب/گله موه/گنداب/مبارک آباد/محسني/محمد آباد/مره/مليا/موچرلا/وارك/هستك/هفتخواني/پندكي/چاله پره/چاركي/مزعه اميرآباد

← دهستان ذلقي غربي
اب كاسه/اب كلاه/اب گزگ/الون عباسي/ ایلرد /پرچل /پروازه /پزپايين/پز بالا/پزوسطي/پس دز/پشت بيشه/تنگ تاف /جنگل بلند/چال طلا /چال شير/چلان/چيتي/خورخفت/داودک /دم دم /دره چين/رادز /رزگه /رضايي/سراستانه/سرچات داودک /سوزر /سوي/سه پلان/سيدحسن/عباسي/فيل بوستان/فيلا/كرت/كل گاه/گله گه/گلي كرت/گله كور/كوليرمه/گزستان/ لیرپیری / لیروک / مودل /ميان روبه/تله رزه/احمدحسن/نی بدر /ده مورت /پل چی /امامزاده محمدحسن/گوشه/جلکانجعبه‌ابزار