انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران


موضوع فعاليت:
گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي حوزه مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه روستایی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مطالعات برنامه ریزی وتوسعه روستایی

وظايف و فعاليتها:

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی سر و كار دارند.
همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
انتشار كتب و نشريات علمي

انواع و شرايط عضويت
۱.عضويت پيوسته
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، توسعه روستایی و رشته‌هاي مرتبط باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.
۲. عضويت وابسته:
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱شاغل باشند.
۳. عضويت دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، توسعه روستایی و رشته های مرتبط، به تحصيل اشتغال دارند.
۴.عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي علوم جغرافیایی و رشته های مرتبط حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.
۵- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)
سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره ۱: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱ مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره ۲: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.
موضوع فعاليت:
گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي حوزه مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه روستایی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مطالعات برنامه ریزی وتوسعه روستایی

وظايف و فعاليتها:

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی سر و كار دارند.
همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
انتشار كتب و نشريات علمي

انواع و شرايط عضويت
۱.عضويت پيوسته
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، توسعه روستایی و رشته‌هاي مرتبط باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.
۲. عضويت وابسته:
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱شاغل باشند.
۳. عضويت دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، توسعه روستایی و رشته های مرتبط، به تحصيل اشتغال دارند.
۴.عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي علوم جغرافیایی و رشته های مرتبط حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.
۵- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)
سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
تبصره ۱: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱ مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره ۲: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران    جعبه‌ابزار