ایذه


فهرست روستاهای شهرستان ايذه استان خوزستان


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان پيان
پشت پیمان / کارتا / سرتنگ شبکوری / تاکوتر

← دهستان حومه شرقي
آبراک اژگیل / بردگپی / کهباد ۲ / کلدوزخ ۲ / پرچستان اورک شالو / چهار تنگ علیا / پرچستان علی حسین / شهید مراادیهای کوه پایه ۱ / پرچستان گورویی

← دهستان حومه غربي
کله ضرب / میانگران سفلی / راسفند / بلوطک شیخان

← دهستان مرغا
چک ریحان / چم ریحان

← دهستان هلايجان
چنارستان / سرکان علیا / سرقلعه هلایجان / سراک علیا

بخش دهدز[ویرایش]


← دهستان دهدز
ده کهنه موزرم / سر رگ خواجه ها / شسخ مهدی زند سیما / حاجی کمال / دراز دره / ده کیان / چلیساد / کهرلا / کلیملک

← دهستان دنباله رودجنوبي
دره زنگ /گور پرویز / چمن / فالح / میراحمد / ملاح / درب غریبی / پشت آساب شیوند

← دهستان دنباله رودشمالي
نوشیوند / باجول / کلمت شالو

بخش سوسن[ویرایش]


← دهستان سوسن شرقي
جنگه موسوی / پس چات / جواد سعیدی / ممبین

← دهستان سوسن غربي
شمین / ترشک/شیمنجعبه‌ابزار