باشگاه کشاورزان جوان


باشگاه كشاورزان جوان


اهميت جوانان روستايي[ویرایش]

- جوانان روستايي سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آينده
- نيروهاي مولد آينده در بخش هاي كشاورزي و صنعت
- نیروی بالقوه توسعه روستایی (علاقه مند به تغییر و نوآوری و كارآفريني)


موسس[ویرایش]

جناب آقای مهندس ناصر صاحبی

استراتژی[ویرایش]

توسعه کشـاورزی درباب گذر از کاربرد تکنـولوژی سنـتی به کاربرد تکنولوژی مبتنی بر علـم، افزایش مهارت های فنی و مدیریتی کشاورزان، متكي بر کشاورزان جوان است.

كليات[ویرایش]

باشگاه جايگاهي است كه گروهي با اهداف يكسـان چون آموزش، كسـب آگاهي، ارتقـاء مهارت هاي ذهنـي و عملي،ورزش در ابعاد فردي و اجتمـاعي گرد هم مي آيند.
به كليه جوانان روستايي و يا مهاجرت كرده به مناطق شهـري اطلاق مي شـود كه در گروه سـني ۱۶ تا ۳۳ سـال قرار دارند و درتوسعه كشاورزي و روستايي نقش ايفا مي نمايند.
باشگاه سـاختار محلي است در قالب سازمـان مردم نهـاد ويژه كشاورزان جوان كه با بكارگيري كاركردهـاي مختلف آموزشي، فرهنگي، هنري و ... در زمينه كار آفريني و توسـعه بخـش كشــاورزي منطقــه با اهـداف معيـن تشكيل مي شود.

اهداف[ویرایش]


← ایجاد اشتغال در روستاها
۱ - فراهم کردن تسهیلات رفاهی و سرمایه گذاری در روستا
۲ - تشـکیل شرکت های خدمات کشـاورزی توسط جوانان
۳- آموزش های حرفه ای و تخصصی برای کشاورزان جوان
۴- تشکیل کلوپ برای جوانان
۵ - تشكيل كميته ملي در استان خراسان رضوي بنا به درخواست رياست محترم جمهوري در مورخه۸۸/۸/۸
۶- تلاش در جهت ايجاد تغييرات اساسي در ساختار كنوني قوانين، روش ها و تشكيلات موجود در تثبيت جايگاه كشاورزان جوان و جوانان روستايي در نظام برنامه ريزي كشور
۷ - برقراري ارتباط ارگانيك و سيسـتمي با دانشـگاه، مراكزعلمي و تدوين شرح وظايف و بهره برداري متقابل
۸ - سازماندهي كشاورزان جوان در ابعاد تخصصي و مديريت پروژه بر اساس مفاد اساسنامه

چالش هاي موجود[ویرایش]

۱ - بالا بودن ميانگين سني بهـره برداران بخـش كشـاورزي
۲ - بيسوادي و كم سوادي در بهره برداران بخش كشاورزي
۳ - مهاجرت اجتناب ناپذير كشاورز زادگان به شهرها
۴ - عدم گرايش مثبت به حرفه كشاورزي در جوانان
۵ - عدم توجه به ضرورت ايجاد ظرفيتهاي لازم در جوانان روستايي براي حضور موثر در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي اقتصـادي و توسعه توانايي هـاي آنها براي رهبري و تركيب عوامل توليد
۶ - بي توجهـي به آموزش هـاي سـازمان يافتـه و گسترده كشاورزان جوان در به كارگيري دانش الكترونيك و فناوري اطلاعات، كشاورزي اينترنتي در مزرعه
۷ - عدم سازمان يافتگي نظام هاي خدمات دهي به روستاهادر قالب يك طرح همـكارانه در سطوح مختلـف مديريتي وتصميم گيري (فرآيند ساختار)به منظور حل اساسي مشكلات جوانان روستايي
۸ - بي توجهـي نظام هاي خدمـات دهـي به آمـوزش هاي كاربردي و آشـنا ساختن جـوانان روســتايي با سـاخـتارها،كاركردها و قوانين سرمايه گذاري ، بيمه و...
۹ - نبود سـازمان رسمـي در شناسايي، جذب و حمـايت و پشتيباني از جوانان كارآفرين و خلاق روستايي

نتايج اقدامات انجام[ویرایش]

۱ - ايجاد ساختاري جهت دخـالت دادن جوانان در توسـعه کشاورزی و روستایی
۲ - اجراي مهندسي اجتماعي روستا در راستاي توسعه منابع انساني
۳ - تجديد حيات روستا، بازگشت به روستا، اشتغال و كارآفريني
۴ - انسـجام اجتماعي، گسـترش و تعميق فـرهنگ تعـاوني
۵ - گسترش آموزش هاي حرفه ای منطبق با نيازهاي روزمره
۶ - انجام تعاملات مشارکتی با مراكز آموزش كشاورزي،تحقيقاتي ،پژوهشي و دانشگاهي

پیوندها[ویرایش]

باشگاه کشاورزان جوان    
کانون استانی باشگاه های کشاورزان جوان    

جستارهای وابسته[ویرایش]

فهرست باشگاه های کشاورزان جوان
کانون روستا زادگان سرزمین آفتابجعبه‌ابزار