بستان آباد


آذربایجان شرقی
-بُسْتان‌ْآباد، شهرستان‌ و شهر مركز آن‌ واقع‌ در استان‌ آذربايجان‌ شرقى‌. Ωشهرستان‌ بستان‌آباد از شمال‌ به‌ تبریز و هریس‌ ، از شرق‌ به‌ سراب‌ ، از غرب‌ به‌ آذرشهر و اسکو ، و از جنوب‌ به‌ هشترود ، میانه‌ و مراغه‌ محدود مى‌گردد. قرار گرفتن‌ اين‌ شهرستان‌ در مسي


جعبه‌ابزار