بشرویه


بشرويه استان خراسان جنوبی


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان علي جمال
اصفاک/انارستانک/ایرجیه/بربغل/حسن اباد//حسين اباد/خانیکو /خاني كوه //زين اباد/سعادت اباد/علي حيدر/محمداباد/معدن سرب اصفاك/
ميراباد/يحيي اباد/اسياب اول/اسياب چهارم/اسياب دوم/اسياب سوم/ايستگاه تثبيت شن/شهرك امام خميني/ شهرك منتظريه //مزرعه الهيار/مزرعه اميري/مزرعه تاجاني/مزرعه توراني/مزرعه توكل//مزرعه توكلي/شركت سهامي زراعي صحرا/مزرعه جعفري/مزرعه جمالي/مزرعه حاج عبدالحسين عسگري/مزرعه خاكساران/مزرعه خدائي/موتوردباغزاده//مزرعه روح بخش/مزرعه زارع/مزرعه سماواتي/مزرعه صارمي//مزرعه عادل/مزرعه فريدوني/مزرعه مقيميان/مزرعه جوادطلاجاني /موتورمعيني /موتورمقيمي/مزرعه ضياعي/موتوراكبراقاطاووسي/موتورنظرزاده /موتوراكبريان //موتورالهامي (موتورصفرئ حاجئ )/موتوربركت/موتوربعثت/موتورجنت/موتورجنگلباني/مزرعه ميرزاهاشم طاووسي/موتوررجبعلي نظرزاده /موتورحسن حسيني/موتوررضابيگيان/مزرعه سليماني/موتورعابديان/موتوركياني/موتورسام وجعفري /موتوركياني زاده //موتورمشهوري يك/مزرعه ناظميان/موتورنظريان/موتورنوبهار/موتوراميدوار/احمداباد/غني اباد/چشمه الو/حجت اباد/حسين اباد/لجنوک/موتورمهدي اباد/بهاباد/خانيك/دهو//صدراباد/علي اباد/گوشه//بندان/چاه اهن/ده سفيد/ده نو/ريگو/كلاته سرداب/صاحب اباد/عبدالحميدي/عشق اباد/كلاته كربلائي نورمحمد/كلاته ملااسماعيل/محمداباد/مشاع عشق اباد/معدن كال سبز/نيگنان/ترسكي/ساقند/شيباني/كلاته حمام/كلاته زرد/مهدي اباد/كلاته ملا/گوش پوزه/معدن سرب/نايگ/نواهنگ/هنويه/هنويه سفلي/موتورحسين علي/موتورمغني باشي (موتوراميرئ يزدانئ )/موتوركيان زاده /۱موتورسام وجعفرئ //موتوركيان زاده /موتورتوراني/موتورمحمدتازه بهار/كوره خانه هاي ساع/مزرعه استادحسين عسكري/مزرعه ابراهيمي/مزرعه اكبريان/موتورشهرداري/مشاع حاجي اباد/موتورسلطاني/موتور چمن گرد گلستان غني اباد/موتورمعراج/موتوروالفجر/چاه مشاع شهيدعبداله زاده/ده چاخو/حوض حاجي عباس//مشاع شماره ۱/مشاع شماره ۲/چاه دامداري دباغ زاده/موتورعسكري سعادت/مزرعه پرويزارشاد(مزرعه غياثي )/موتور۲۲بهمن/چاه مشاع هجرت/چاه مشاع نبوت/مشاع ۲۱۰شهدا/مزرعه ميرزاحسين طاووسي/مزرعه اتحاد/موتوراتحاد//مزرعه احمداباد/موتورمغني باشي //موتور مشهدي پور/موتورصفري/موتورمشكي ومقيمان/موتوركياني/چاه علي/موتورپمپكياني /موتورپمپفتح اباد//موتور مهدي اباد كرماني ها/موتورحيدر اباد كرماني ها/اكبراباد/موتور مشهور/موتور شاهدي/موتور احمد محسني پور/مشاع رزمندگان ذوالحاج/كارگاه اجر سفال عمارت/موتور شهدا/مرغداري مراد زاده/مشاع حاجي اباد۲/موتور اخوان اكبريان/موتور مقيميان هوش/موتور ورثه شهابي/موتورهيئت واگذاري زمين كاشمر/موتور حوض حاجي/كارخانه پنبه پاك كني كوير/حوض حاجي ميرك/مزرعه غياثي/مزرعه مقيمي/مزرعه الهيان ۱/موتوررجبعلي ازادئ/موتورميرزاهاشم طاووسي/موتورقدس/مشاع ايثارگران/مشاع بهاران/مخزن اب شركت اب وفاضلاب بشرويه/موتور عباسي/موتور پيله شرق/موتور اميد يكتائ بشرويه/موتور فروزان كوير/موتور امير سليم/موتور فردوس كوير//موتور پمپهائ كوشش گران ۱و۲/مشاع درخشان/موتوربهارستان/موتورابراهيمي و شركاڈ/نويد خراسان/مشاع شهيد رجائي/موتور ميلاد/موتور حسين دباغ زاده/مشاع دامدارئ كشاورزئ درخشان بشرويه/موتور علي اكبر حمامي زاده/شركت قائم كوير (موتور سليماني )/موتور پم پحسيني و شركاڈ/موتور صحرائي و شركاڈ/شركت سپيده يك (سيد ابوالفضل /اكسارئ )/شركت طاووس كوير/شركت فاضل/شركت ابادگران كوير/موتور توسعه جنوب شماره ۲/موتور توسعه جنوب شماره ۳/موتور پمپمهراوران/شركت فلاح/اجرسفال كيوان/مشاع شهيد باهنر/چاه رحيمي و شركاڈ/چاه شركت كشتكاران/الماس كوير/موتور شهيد مرادئ/در كوير/ناحيه صنعتي بشرويه/مشاع عشق اباد۲/شركت وحدت كار/طرح بيابان زدايي ش (۱۲ميرزايي نسب )/شركت كشاورزئ چندمنظوره رفسنجان/طرح بيابان زدايي شماره ۶اقائ حسين مينو/طرح بيابان زدايي شماره ۹شركت واعظي پور/طرح بيابان زدايي شماره ۱۳حسين رضايي/طرح بيابان زدايي شماره ۱۰دكترنبي پور/طرح بيابان زدايي شماره ۸سيدجوادپورتق/طرح بيابان زدايي شماره ۷شركت توفيق گنا/طرح بيابان زدايي شماره ۵مهدئ اخگرئ/شركت سعادت اذرين/شركت شكوفه مبعث (محمدجنگجو)/شركت علفزار يك / طاجاني//مزرعه غياثي /موتورذوالحاج ۲/موتورجرعه ريگ/موتورده سفيد/موتورپمپسياران كوير/موتور حسن حسن نيا/ترمينال ضبط پسته/کارخانه خوراک دام آفاقي/مزرعه پرورش شتر مرغ غنچه/موتور پمپ عزيز آباد/ايستگاه کنترل گاز شهري

← دهستان كرند
اهوان/دولت اباد/قنبراباد/مهراباد/جوزردان سفلي/جوزردان عليا/جوزردان وسطي/سنجدك/چشمه عبدي/دوك/دهنو/طرجد/اهجوك/بلال/بهشت اباد/تاج اباد/
جارستان/حسين اباد/خليل اباد/زرفت/سرتنوره/سعداباد/تجرك/عزيزاباد/قاسم اباد/كرند/كلاته دهنه/محمداباد/زين اباد//منصوريه/ايستگاه محيط باني/

← شهرها
بشرويه

بخش ارسك[ویرایش]


← دهستان ارسك
اسلام اباد /اسد آباد تيغ/
اصفاكو/حجت اباد/حسين اباد/خانيك بچه/خيراباد/درگو/ده كرم/سجاديه/عباس اباد/كلاته حاجي/مزرعه موج/مشاع اتحاد( موتور ابرساني اتحاد )/
مشاع حجت اباد( مشاع قاسم پور رضايي )/مشاع شهيداسماعيلي/مشاع شهيدمشفق/مهدي اباد/معطل اباد//بزغاله بندان
پلنگ اباد/تلخوك/چاه جاده/چاه دردوك/چاه سلطان مراد/چاه شور/چشمه باجوك/حاجي اباد/حسين اباد/درينج/ده كمال/سنج سفلي/سنج عليا
سيشك/عنج عليا/فتح اباد/كم نگار/كلاته نظر/گمناني/نحل سفلي/نحل عليا/موكوه/خمين اباد/شوراباد/چشمه بهرامي/رودعوض//بغوز/دامداري جعفري/
چاه ديو/كارگاه چاه ديو/مشاع شهيدذبيحي فر/مشاع شهيد كبوترئ/مشاع شهيدمنفرد/بركت/اسداباد/تيغ اباد/شركت خضر/موتورشهيدمرتضوئ (موتورارزگر)
موتورشهيدشهريارئ (موتورمجتبائيان )/موتور شهيد صمدئ/موتور شهيدمظفرئ (موتورديپلمه ها)//موتورپمپندايي/کلاته عباسي/

← رقه
باغ دهك/بيل اباد/حاجي اباد/حاجي ابادتوكل/دورگ/زيرك/كال نخاب/كلاته بهرامي/كلاته حيدر//محمدابادرحماني /محمدابادتوكلي //موردستان/هوگند/اسلام اباد/بون اباد/بيدك/توكل اباد//جمالي/خانیک//خداافريد/خرم اباد/دلبران/ده نو/رقه/سرچاه/سرند/علي اباد/فدك/قلعه دختر/مجد/نوخانيك/نيگو/يگي/محمداباد/اسياب دهنه
حسين اباد

← شهرها
ارسکجعبه‌ابزار