بنیاد برکت


بنیاد برکت، مجموعه ای است تحت حمایت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری، به منظور کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه ها و واحدهای کسب و کار مستعد فعـالیت و فاقد دانش و مهــــارت لازم، در مناطـــق کـمتر توسعه یافته و محــروم، در راسـتای تحقـق اهــداف سـند چشـم انداز جمهوری اسلامی ایران تشکیل گـردیده است.


چشم انداز[ویرایش]

بنیاد برکت در افــق سند بیست سـاله جمهـوری اسـلامی ایران، با بهـره مندی از امکـانات و توانمندی هـای بالقـوه و بالفعـل کـارآفرینان و بهره گیری کامل از پتانسیل های سازمان های غیر دولتی و عام المنفعه، قصد دارد در توزیع مناسب درآمد و ایجاد فرصت های برابر، به دور از فقــر و تبعـیض و بهــره مند از رشـد پر شتاب و مستمــر اقتصــادی و ارتقـاء نسبی سطــح درآمـد سـرانه و رسیدن به اشتغـال کامل در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدامات موثری را به انجام برساند.

ارزش ها[ویرایش]

حفظ ارزش های انقلاب اسلامی و حقوق مردم، تأکید بر عدالت اجتماعی و اقتصادی، حفظ کرامت انسانی، مسئولیت پذیری و صیانت و توجه خــاص به حقوق و نیازهـای اسـاسی اقشـار آسیب پذیر در مناطق کمتر توسعه یافته، ارزش هـای بنیادین و اســاسی مورد تأکید بنیاد برکت می باشد.

هدف راهبردی[ویرایش]

هدف راهــبردی بنیاد برکت، ایجاد ۱۰ هــزار فرصت شغلی جدید در افـق چشم انداز در مناطق محـروم و کمــتر توسعه یافته از طریق اجرای طـرح ها و پروژه های توانمند سازی و کارآفرینی با جلب مشارکت سازمان های غیر دولتی و عام المنفعه می باشد.

استراتژی های تحقق اهداف[ویرایش]

عدم تصدی گــری و استفـاده کـامل از توان سـازمـان هـای غیر دولتی و عـام المنفعه و اشخـاص حقیقی و حقوقی کـارآفرین در طرح ها و پروژه های توانمند سازی اقتصادی از طرق:
•کمک به تهیه طرح های توسعه منطقه ای از طریق ارائه مشاوره اقتصادی و فنی و کاهش ریسک سرمایه گذاری
•مشارکت در سرمایه گذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی و فنی دارای مزیت نسبی، تا حداکثر ۴۹ درصد از منابع غیر بانکی
•ارتقاء توانمندی ، دانش و مهارت شرکای بنیاد از طریق ارائه آموزش و مشاوره های حقوقی، فنی، مالی و بازرگانی
•خروج از پروژه پس از ۲ تا ۵ سال از زمان آغاز پروژه از طریق واگذاری سهام به شرکاء یا افراد بومی به منظور مشارکت افراد بومی در مدیریت و سرمایه گذاری در مناطق محروم

پیوندها[ویرایش]

بنیاد برکت    جعبه‌ابزار