بورنگ


شهرستان درمیان استان خراسان جنوبیجعبه‌ابزار