بیدکلم
اهميت و استراتژي هاي مديريت[ویرایش]

استفاده بیش از حد حشره کش ها بر علیه بید کلم منجر به مشکلات متعددی نظیر مقاومت به حشره کشها در بسیاری از جمعیت های مزرعه ای بید کلم شده است.
"بید کلم" نامی بسیار زیبا تر از "شب پره پشت الماسی" برای این حشره است زیرا که نام عمومی این حشره در انگلیسی diamondback moth می باشد که دیکشنری Merriam-Webster ترجمه کلمه diamondback را بصورت زیر آورده است:
having marks like diamonds or lozenges on the back
نه تنها در اینجا diamond می تواند معنی لوزی بدهد بلکه تاکید بر لوزی بودن با کلمه lozenge بطور واضح مشخص شده است. در واقع این نامگذاری بعلت وجود یک سری علائم موجی زرد رنگ در حاشیه بالهای جلو حشره نر است که موقع بسته بودن بالها، این علائم با همدیگر تشکیل سه لوزی زرد رنگ را می دهند. بنابر این نام این حشره بر اساس ترجمه از نام انگلیسی آن می تواند "شب پره پشت لوزی" باشد. با این وجود "بید کلم" نام بسیار سلیس تری برای این حشره است.

اهمیت[ویرایش]

بید کلم به مخرب ترین حشره آفت چلیپائیان در سرتاسر دنیا تبدیل شده است بطوریکه هزینه مدیریت سالیانه آن در دهه هشتاد میلادی بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است. این حشره عموما از محصولات زراعی نظیر کلم معمولی، کلم بروکسل، کلم چینی، کلم قمری، کلم پیچ، کلم گل، کلم گل ایتالیایی (بروکلی)، کلزا، تربچه، شلغم، خردل، و تعداد زیادی از علفهای هرز چلیپائیان تغذیه می کند. این آفت امروزه در هر جایی که چلیپائیان کشت می گردند وجود دارد و باور بر این است که بالاترین گسترش جهانی را در بین تمام بالپولکداران داراست. علی رغم تلاشهای گسترده ای که برای مدیریت این آفت صورت گرفته است طغیانها و کنترل های غیر موثری در بسیاری از کشورها گزارش شده است.

استراتژی های مدیریت[ویرایش]

تحقیقات انجام شده بر روی این حشره در دنیا بسیار وسیع می باشد بطوریکه چندین مرور جامع در این رابطه انجام شده است. این تحقیقات به مسائلی چون دامنه میزبانی، اختصاصی بودن میزبان، چرخه زندگی، عوامل محیطی موثر بر پدیده های بیولوژیک نظیر دیاپوز و مهاجرت، و استراتژی های مدیریت این آفت نظیر کنترل زراعی (چند کشتی، گیاهان تله، آبیاری بارانی و تناوب)، استفاده از گیاهان مقاوم، استفاده از فرمون جنسی، کنترل بیولوژیک (استفاده از شکارگرها، پارازیتوئیدها و عوامل بیماریزا)، کنترل شیمیایی و پیامدهای آن (مقاومت به حشره کش ها و مدیریت آن)، و مدیریت تلفیقی می پردازند.
استفاده بیش از حد حشره کش ها بر علیه بید کلم منجر به مشکلات متعددی نظیر مقاومت به حشره کشها در بسیاری از جمعیت های مزرعه ای بید کلم شده است. همچنین نگرانی هایی در مورد بقایای حشره کش ها روی محصولات و در محیط، و اثرات زیان آور حشره کش های مصنوعی روی دشمنان طبیعی و در نتیجه طغیان مجدد آفت وجود دارد. مقاومت به آفت کشهای مصنوعی منجر به توسعه سیستم مدیریت تلفیقی آفات بر اساس فناوریهای کنترل زیستی شامل زنبورهای پارازیتوئید و باکتری ( Bacillus thuringiensis (Bt شده است.
اگرچه بید کلم تاکنون به Bt هم در مزرعه مقاومت نشان داده است. بنابر این بایستی به دنبال روشهای جایگزین و پایدارتری برای کنترل بید کلم بود. در مورد مقامت گیاه میزبان،‌ گیاهان متعلق به جنس Brassica که برگهای با موم صیقلی (glossy-wax leaves) دارند در مقایسه با آنهایی که برگهای با موم معمولی (normal-wax leaves) دارند به بید کلم مقاومت نشان داده اند. بعبارت دیگر، ارقام تجاری گیاهان میزبان (که دارای برگهای با موم معمولی هستند) تنها نسبتا مقاوم (partially resistant) هستند و گیاهان میزبان کاملا مقاوم (highly resistant) که دارای برگهای با موم صیقلی هستند بصورت تجاری درنیامده اند چون بازارپسندی مناسبی ندارند. بنابر این راهبرد استفاده از مقامت گیاه میزبان به تنهایی کارآمد نیست. اگرچه، تلفیق گیاهان نسبتا مقاوم با روشهای دیگر نظیر کنترل زیستی می تواند خسارت آفت را به حداقل برساند.

منبع[ویرایش]

plantprotection۱.blogfa.comجعبه‌ابزار