بیدگیاه


گیاهی است علفی چندساله و ریزوم دار که مبارزه با آن کار چندان ساده ای نیست. از خانواده Poaceae که از طریق بذر و ریزوم تکثیر می یابد.جعبه‌ابزار