تدوین بخش تأمین امنیت غذایی سند راهبردی مقاومت اقتصادی


تدوین بخش تأمین امنیت غذایی سند راهبردی مقاومت اقتصادی
گروه: گروه سیاست‌گذاری کشاورزی
سال: ۱۳۹۳
ضرورت انجام پروژه :
سازمان پدافند غیر عامل در راستای مأموریت سازمانی خود به دنبال تدوین سندی با رویکرد شناسایی تهدیدات اقتصادی بود که منشأ خارجی داشت. یکی از بخش‌های ذیل این سند موضوع امنیت غذایی بود که به گروه سیاست‌گذاری کشاورزی ایتان سپرده شد.
شرح :
همکاری با سازمان پدافند غیرعامل جهت تدوین بخش امنیت غذایی سند راهبردی مقاومت اقتصادی در سال ۹۳ یکی از فعالیت‌های دیگر گروه سیاست‌گذاری کشاورزی ایتان بود.
این همکاری در قالب برگزاری یک هم‌اندیشی با حضور ذینفعان بخش امنیت غذایی و ارائه راهبردهای مقاومت اقتصادی ذیل گزارش کارشناسی هم اندیشی صورت گرفت. در این راهبردها به تهدیدات امنیت غذایی کشور و آسیب‌های تهدیدزا پرداخته شده است. وابستگی کشور به غذاهای اساسی و نهاده های اساسی تولید کشاورزی، حضور فعال کشورهای غربی در بازار وارداتی غذاهای اساسی و نهاده‌ها و همچنین فقدان شفافیت اطلاعاتی و مدیریت متشتت زنجیره تأمین غذا جزء مهمترین آسیب‌های تهدیدزای امننیت غذایی کشور معرفی شدند.
دستاوردهای پیش بینی شده :
گزارش هم اندیشی با حضور ذینفعان قوای مجریه و مقننه در بخش امنیت غذاییجعبه‌ابزار