تدوین راهبردهای تأمین امنیت غذایی ذیل سند دفاع اقتصادی


تدوین راهبردهای تأمین امنیت غذایی ذیل سند دفاع اقتصادی
گروه: گروه سیاست‌گذاری کشاورزی
سال: ۱۳۹۲
ضرورت انجام پروژه :
بخشی از سند جنگ اقتصادی به بررسی تأمین غذاهای اساسی می‌پردازد که تدوین این بخش به گروه سیاست‌گذاری کشاورزی ایتان سپرده شد.
شرح :
در تدوین راهبرهای بخش تأمین غذاهای اساسی سند دفاع اقتصادی ابتدا به بررسی تهدیدات، آسیب‌های تهدیدزا و فرصتهای بخش غذای کشور پرداخته شد.
سپس شبکه مسائل این بخش بدست آمد و بر مبنای آن سوالات اساسی هم اندیشی تدوین شد.
دستاوردهای پیش بینی شده :
تدوین سند دفاع اقتصادیجعبه‌ابزار