تشکل های اجتماعی بخش کشاورزی


کانون خبرگان کشاورزی
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص)
توضيح مختصر: كانون خبرگان كشاورزي
تعداد اعضاء : ۲۶۸ عضو
استان: قم تلفن تماس: ۹ - ۷۷۷۱۴۰۸ (۰۲۵۱)
خانه کشاورز
شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص) توضيح مختصر: خانه كشاورز تعداد اعضاء : ۴۸۵۰ عضو استان: قم تلفن تماس: ۷۷۵۸۴۸۴ (۰۲۵۱)


رده‌های این صفحه : فعالین بخش کشاورزی
جعبه‌ابزار