تلخستان


شازند استان مرکزی
شهرستان شهربابک استان کرمانجعبه‌ابزار