تلمبه خانه نفت عبدالخانی


شهرستان شوش استان خوزستانجعبه‌ابزار