تکیه هشمیز


شهرستان سنندج استان کردستانجعبه‌ابزار