ثلاث باباجانی


فهرست روستاهای شهرستان ثلاث باباجاني استان کرمانشاه


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان خانه شور
کانی رش
اشکی
سرخه ده/هوله سفلی/مها جگه/حرمیان علیا/رجبی/کیله/پشت کر چقاماران/ظلمه سور/برکرچقاماران/نیمه کاره گرد قاسمان/هوله علیا
مبدان نمک/بانی هو/نگره -تیره عالی/ بانی پاریاب /کانی خنجر/دستگردی/تاکانه/وانی سر/سید ناب پر آب//
۷کانی/حرمیان سفلی/شیخ صالح/تپه کبود عبدالمحمد/قالیچه

← دهستان دشت حر
آئینه وند پالان/جوجار/پالان علیا/چقاویان گلمراد/زیارت تمر خان/چشمه کانی مصطفی بیگ/میدان طفلی/قلقله/بوستان اباد/چم زرشک علیا/قوله رش
گوگرد/پالان سفلی/چشم زرشک اپری/تازه اباد امین/کانی دانیال/ بالان نرگس

← دهستان زمكان
شاهگدارزمکان/عبدالخاکی سفلی/مله آواره میر آباد/عزیز آباد پناوچ/خمگران/حوض شیخ زمکان//تپه خرگوشان/کزی/زمکان علیا/شاه گدار محمد/دشت لیل حسین اباد/اورازه/نیرژ علیا/هلول/میر اباد/دواله علیا/حشمر/نیرژ سفلی/مرغزار/تپان/چم زرشک سفلی/عبدالخاکی علیا

بخش ازگله[ویرایش]


← دهستان ازگله
دره ژاله سفلی/تپه کبود کاکا حسن

← دهستان سرقلعه
تپه کنعان

← دهستان جيگران
چناره مجید/آئینه وند عبدالله/آئینه ونددار رشته محمد/دارتوت هوالی/مرادخانی جیگران/امام عباس علیا/تپه کبود/گرده نو/چم ژالان رشید/لایز کریم/میل قادر علیجعبه‌ابزار