جبیرات شیخ یبر


شهرستان شوش استان خوزستان
ایجاد و تشکیل تعداد ۱۱ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای در شهرستان اهواز تابع استان خوزستان
‌ایجاد و تشکیل تعداد ۱۱ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای در شهرستان اهواز تابع استان خوزستان
۱۳۶۶.۰۲.۰۲ - .۱۱۱۰۷۶ت۱۲۲ - ۱۳۶۶.۰۲.۲۳ - ۳۰۹
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۲.۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۵۱۷.۱.۵.۵۳ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۳ قانون مزبور و
تبصره‌های ذیل آن و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی‌قانون مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرستان اهواز تابع استان خوزستان تعداد ۱۱ دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه ۱.۲۵۰.۰۰۰‌ضمیمه به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
۱ - دهستان غیزانیه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای غیزانیه مشتمل بر ۵۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ابوصلیبیخات بزرگ، ۲ - ابیردر، ۳ - ابویرو، ۴ - اویفی، ۵ - ابوعظیم، ۶ -ام‌الدیای یک و دو، ۷ - بیونی، ۸ - بریچه عنایت، ۹ - بریچه، ۱۰ - ترکان‌شاح، ۱۱ -
جامع (‌حلوه دو)، ۱۲ - چمبه، ۱۳ - چای ورشام، ۱۴ - حلوه یک، ۱۵ - حمیدان (‌دهادیه) ، ۱۶ - حفیره سید شرف، ۱۷ - حمیزه، ۱۸ -‌خیط‌الرمله یک و دو، ۱۹ - خیطه، ۲۰ - سید رمضان (‌حایطه)، ۲۱ - سلمانه، ۲۲ - سودان، ۲۳ - سیب، ۲۴ - ساختمان، ۲۵ - شاح کوپال، ۲۶ - شمه، ۲۷ -‌صحینات، ۲۸ - طویله سید طاهر، ۲۹ - طویله یباره، ۳۰ - طویله یباره بزرگ، ۳۱ - طویله یباره کوچک، ۳۲ - عین‌الموریبل، ۳۳ - عوانی، ۳۴ - عبدالحمید،۳۵ - عوده، ۳۶ - عین‌الزمان، ۳۷ - عرب‌راشد، ۳۸ - غیزانیه بزرگ، ۳۹ -
غیزانیه کوچک، ۴۰ - خان سید محمد، ۴۱ - قویله، ۴۲ - قهوه‌خانه عبدالمقدم، ۴۳-کواکب، ۴۴ - کاشی، ۴۵ - کریدی، ۴۶ - گراییه، ۴۷ - مارون یک، ۴۸ - مارون چهار، ۴۹ -مسلمیه، ۵۰ - مشرفه بزگ، ۵۱ - مشرفه کوچک، ۵۲ - منیصر،۵۳ - مرکز اندازه‌گیری ذخایر نفتی، ۵۴ - نمره ۳ کوپال، ۵۵ - نزهه، ۵۶ - یعار، ۵۷ - یزره، ۵۸ - یحیشه، ۵۹ - یربیعه.
۲ - دهستان مشرحات
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مشرحات مشتمل بر ۴۶ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ابوکبریه، ۲ - ام‌الطرفه، ۳ - ایستگاه میاندشت، ۴ - ایستگاه خسروی، ۵ -ایستگاه منصوری، ۶ - ایستگاه تقویت فشارکاز، ۷ - بربوکه، ۸ - پلیس راه، ۹
-‌حیاویه، ۱۰ - حفیره، ۱۱ - حفیره (‌حاجی بوبین)، ۱۲ - حورآباد، ۱۳ - خیط، ۱۴ -خرشه، ۱۵ - خزینه، ۱۶ - دامغه کوچک، ۱۷ - دامغه بزرگ، ۱۸ -‌رحمانیه، ۱۹ - روزنه،
۲۰ - سید یوسف، ۲۱ - شریفیه، ۲۲ - شرکت گاز مایع، ۲۳ - شرکت دایلم، ۲۴ - شرکت گازمایع ششصد، ۲۵ - شعیمیط فالح، ۲۶ - ‌شعیمیط بندل، ۲۷ - شعیمیط مندیل، ۲۸ - شعیمیط جابر، ۲۹ - صفیره، ۳۰ - طنبورا رویشد (‌شریفات)، ۳۱ - عنیت، ۳۲ - غدیر حبصه، ۳۳ -کریت برومی،۳۴ - فضله، ۳۵ - کریت کمپ، ۳۶ - کوره آجرپزی، ۳۷ - لذه (‌کوی امام)، ۳۸- مدینات، ۳۹ - مسرحات، ۴۰ - ملی‌گط، ۴۱ - ملح بزرگ، ۴۲ - منثر، ۴۳ -‌منصوریات، ۴۴- نمک‌زدایی، ۴۵ - یونیت دو، ۴۶ - یونیت چهار.
۳ - دهستان سوپسه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ابوناگه مشتمل بر ۳۰ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ابوناگه، ۲ - اعضب، ۳ - اسلم‌آباد، ۴ - ایستگاه بی‌سیم ناهید، ۵ - اردوگاه شهدای تخریب، ۶ - العقدا، ۷ - بالدیه، ۸ - بحره، ۹ - جربا، ۱۰ - حنیطیه، ۱۱-
خسرویه، ۱۲ - خضیریه، ۱۳ - خنضیری، ۱۴ - دمبوسیه، ۱۵ - سوپسه سادات، ۱۶ -شریف‌آباد، ۱۷ - طویل، ۱۸ - عطیش، ۱۹ - عمیشیه کوچک، ۲۰ -‌قدر، ۲۱ - قلعه طرفی، ۲۲- کارخانه آجر سویسه، ۲۳ - کوره آجرپزی تعاونی، ۲۴ - مبارکی دو، ۲۵ - مبارکی سه،۲۶ - مگتوع، ۲۷ - مبارکی یک، ۲۸ -‌مونس، ۲۹ - ملح کوچک، ۳۰ - خویسه.
۴ - دهستان کوت‌عبداله
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوت‌عبداله مشتمل بر ۴۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آلبومشیلش، ۲ - ابوسلجه، ۳ - ابودبس، ۴ - اسماعیلیه یک، ۵ - اسماعیلیه دو، ۶ -اسلام‌آباد، ۷ - استیشن، ۸ - ام‌الطیور، ۹ - بهر، ۱۰ - بیمارستان‌ریوی (‌سینا)، ۱۱
- پادگان شهید اشرفی اصفهانی، ۱۲ - پریچه، ۱۳ - تصفیه‌خانه آب، ۱۴ - جمال‌آباد
(‌گاومیش)، ۱۵ - جنگیه، ۱۶ - چمیان، ۱۷ - خزامی،۱۸ - سوالیه، ۱۹ - درویش‌آباد، ۲۰
- شریعتی یک، ۲۱ - شریعتی دو، ۲۲ - شرکت ابرخوزستان، ۲۳ - شلحه فاضلی، ۲۴ - شمخان،
۲۵ - صنایع فلزی، ۲۶- طرفاییه، ۲۷ - عمیره، ۲۸ - عمیشیه بزرگ، ۲۹ - غزاویه کوچک،
۳۰ - غزاویه بزرگ، ۳۱ - فارسیات کوچک، ۳۲ - فارسیات بزرگ، ۳۳ - قلعه چنعان، ۳۴-
قلعه حاجی مزید، ۳۵ - کارخانجات پروفیل و صنایع فلزی، ۳۶ - کارخانجات آجر رامین،
۳۷ - کارخانجات آجر صمدیان، ۳۸ - کوت سید صالح، ۳۹ -‌کواتر، ۴۰ - کوی ولیعصر، ۴۱ -
کوت عبداله، ۴۲ - کوت نواصر، ۴۳ - گاومیش‌آباد، ۴۴ - گندمکار، ۴۵ - مظفرهی، ۴۶ -
وعیلیه، ۴۷ - هادی‌آباد، ۴۸ -‌ موران، ۴۹ - کارخانه آجرسازی جیل وجنگیه
۵ - دهستان کرخه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دهکده مشتمل بر ۵۶ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آلبومروح شمکلی
۲ - آلبوعیدیک نبی، ۳ - پادگان سد کرخه، ۴ - پادگان ثامن‌الائمه، ۵ - پادگان حضرت
علی‌اکبر، ۶ - چمیم، ۷ - حمیدیه، ۸ - حویش، ۹ - حمدان سلجه، ۱۰- حماد، ۱۱ - خسرج
خلف، ۱۲ - خسرج عوده، ۱۳ - دهکده، ۱۴ - رشک، ۱۵ - رامسه یک، ۱۶ - رامسه دو، ۱۷ -
سدره، ۱۸ - سید مجید، ۱۹ - سید‌حسین موسوی (‌تلمبه خانه)، ۲۰ - سید جابر، ۲۱ - سید
جابر ، ۲۲ - شیخ زهراب (‌وسیله دو)، ۲۳ - شبیشه، ۲۴ - شیخ طعمه (‌چنادله یک)، ۲۵ -
سدره دو(‌سید سعدون)، ۲۶ - طراح زهکشی اراضی، ۲۷ - طراح سیدعلی (‌طراح یک)، ۲۸ -
طراح مولاد عبودی (‌طراح دو)، ۲۹ - علاونه (‌عونه)، ۳۰ - علاونه فای(‌جنادله)، ۳۱
- عبدالکاظم، ۳۲ - عباس یالمر یک و دو، ۳۳ - عضبان، ۳۴ - فرسیه، ۳۵ - قاسم زامل
ـصندیحه)، ۳۶ - وسیله ۱، ۳۷ - هویش شاطی، ۳۸ -‌بیگلو، ۳۹ - پادگان شهید محمد
منتظری، ۴۰ - پادگان شهید بهروز غلامی، ۴۱ - پادگان معاد، ۴۲ - حزبه، ۴۳ - دهلیز،
۴۴ - دهلیز (‌ کرخه کور سید یوسف‌لطیفی)، ۴۵ - سید یعقوب (‌سدره یک)، ۴۶ - شبیلیه
(۱ و ۲)، ۴۷ - شهرک آزادی، ۴۸ - طویبه شیخ حاتم، ۴۹ - عین یک، ۵۰ - عین دو سید
کریم، ۵۱ -‌غفیله، ۵۲ - قلعه غدیر، ۵۳ - گمبوعه کوچک، ۵۴ - گمبوعه بزرگ، ۵۵ -
ماهور، ۵۶ - م
کتاف (‌مروانه).
۶ - دهستان ویس
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ویس مشتمل بر ۵۶ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ام‌البادبیل، ۲ - ام‌الغریب کوچک، ۳ - ام‌الغریب بزرگ، ۴ - ام‌الحلیانه یک، ۵
- ام‌الحلیانه ۲، ۶ - بیت محارب، ۷ - بیت ملوح، ۸ - بوپرده سلامات، ۹ -‌پایگاه
هوایی، ۱۰ - توانیر (‌نیروگاه حرارتی)، ۱۱ - ثدین یک، ۱۲ - ثدین دو، ۱۳ - چاه نفت
سرداجی، ۱۴ - حبیش، ۱۵ - خیط‌الرواس (‌شهرت بهشتی)، ۱۶- سرداحی، ۱۷ - سعید سلامات،
۱۸ - شبیشه، ۱۹ - شرکت موکت‌سازی خوزستان، ۲۰ - شیبان، ۲۱ - شهرک طالقانی، ۲۲ -
شطره، ۲۳ - عامری، ۲۴ -‌عبودن، ۲۵ - عیاشیه، ۲۶ - عبود سعید، ۲۷ - قلعه آذری، ۲۸ -
کانون کارآموزی، ۲۹ - کران، ۳۰ - کوت سید سلطان، ۳۱ - گصوان یک، ۳۲ - گصوان دو،
۳۳- گصوان سه، ۳۴ - لیاقت، ۳۵ - منازل مسکونی نیروگاه رامین، ۳۶ - مرعشی، ۳۷ -
مولوی، ۳۸ - مؤسسه کمیلی، ۳۹ - مؤسسه آذری، ۴۰ - مؤسسه‌محمدیان، ۴۱ - مؤسسه
اقشاری، ۴۲ - مولوی، ۴۳ - مؤسسه کمیلی، ۴۴ - مؤسسه آذری، ۴۵ - مؤسسه محمدیان، ۴۶ -
مؤسسه اقشاری، ۴۷ - مرغداری‌مرغ سفید، ۴۸ - مرغداری مرغ میثم، ۴۹ - ملیحه هواشم،
۵۰ - نگازه کوچک، ۵۱ - نگازه بزرگ، ۵۲ - وحید، ۵۳ - نهریه، ۵۴ - نیروگاه رامین، ۵۵
- ویس،۵۶ - کوت سید عنایت.
۷ - دهستان ملاثانی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ملاثانی مشتمل بر ۴۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - ابوهاون یک، ۲ - ام‌الحمام، ۳ - ام‌السراجینه، ۴ - اوافی، ۵ - بیت مطیلب، ۶ -
بحر علیا، ۷ - بحر سفلی، ۸ - تل بومه، ۹ - جلیعه شماره یک، ۱۰ -‌حاجی‌خان دولتی،
۱۱ - حاج مهدی دولتی، ۱۲ - حمدانیه، ۱۳ - حبیشی، ۱۴ - دامداری غریبی، ۱۵ - دانشکده
کشاورزی رامین، ۱۶ - دراویزه، ۱۷ - زویر‌فلیحی، ۱۸ - زویر خرامزه، ۱۹ - زویرچری،
۲۰ - سلیله، ۲۱ - سنیجه، ۲۲ - شیخ فضیل (‌ابوهاون دو)، ۲۳ - صلیعه، ۲۴ - قلعه
نصراله، ۲۵ - کاییدیه، ۲۶ -‌کریم دولتی، ۲۷ - که‌یش، ۲۸ - گارگه، ۲۹ - کبری منوچهر
دولتی، ۳۰ - مقیطیه، ۳۱ - ملاثانی، ۳۲ - مؤسسه حاجی احمد، ۳۳ - مؤسسه حاج
خمود‌عامری، ۳۴ - مؤسسه پشم فروشی، ۳۵ - هنیری یک، ۳۶ - هنیری دو، ۳۷ - هنیری سه،
۳۸ - ندافیه، ۳۹ - نصرانی، ۴۰ - قلعه فربهی، ۴۱ - شفیعی.
۸ - دهستان عناقچه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گبیریک مشتمل بر ۴۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آلبونیسی، ۲ - ابوبقال، ۳ - اردوگاه مهاجرین عراقی، ۴ - ایستگاه نظامیه، ۵ -
بحیریک، ۶ - بحیر دو، ۷ - تصفیه شکر، ۸ - جسانیه کوچک، ۹ - جسانیه‌بزرگ، ۱۰ -
چم‌العبید، ۱۱ - چم خزاء یک، ۱۲ - چم خزام دو، ۱۳ - چم دغم، ۱۴ - حریه، ۱۵ - حده،
۱۶ - حله ودله، ۱۷ - خاور سید خلف، ۱۸ -‌دغاغله، ۱۹ - سرخه یک، ۲۰ - سرخه دو، ۲۱ -
سیدیه، ۲۲ - سید عامر، ۲۳ - سید سلمان، ۲۴ - شری مری، ۲۵ - شعیمط یک، ۲۶ - شعیمط
دو، ۲۷ -‌صفاک، ۲۸ - ظهراویه، ۲۹ - عماشیه یک، ۳۰ - عماشیه دو، ۳۱ - عباسیه، ۳۲ -
کوی باغات ولیعصر، ۳۳ - کعیده، ۳۴ - گبیریک، ۳۵ - گبیر دو، ۳۶ - گبیر‌سه، ۳۷ -
مراونه یک، ۳۸ - مراونه دو، ۳۹ - مراونه سه، ۴۰ - مراونه چهار، ۴۱ - منصوریه
سادات، ۴۲ - منصوریه یک، ۴۳ - منصوریه دو، ۴۴ - منصوریه‌سه، ۴۵ - مؤسسه مرتضوی و
شرکاء، ۴۶ - یکاویه (‌عناقچه)، ۴۷ - یکاویه دو، ۴۸ - یکاویه سه، ۴۹ - وهابیه.
۹ - دهستان الهایی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای الهایی مشتمل بر ۵۰ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - آلبوثنوان، ۲ - اسدخان، ۳ - الهایی، ۴ - الباجی، ۵ - ام عگله مروانه، ۶ - ام
عگله سیدسبوس، ۷ - بروایه یوسف، ۸ - بروایه آلبوعزیز، ۹ - بروایه‌تریچی، ۱۰ -
پادگان امام خمینی، ۱۱ - پادگان شهید عاصی‌زاده، ۱۲ - پخش نفت نظامیه، ۱۳ - پلیس
راه اهواز - اندیمشک، ۱۴ - تأسیسات کانال توانا، ۱۵ -‌جهاد سازندگی دهستان، ۱۶ -
جعاوله (‌ایستگاه بامدره)، ۱۷ - چبسه بزرگ، ۱۸ - چبسه کوچک، ۱۹ - حسین فرخی، ۲۰ -
حلاف یک، ۲۱ - حلاف دو، ۲۲- حموله، ۲۳ - خماسی، ۲۴ - سید زهرا، ۲۵ - سید طاهر، ۲۶
- سید جاسم، ۲۷ - سید حسن، ۲۸ - سید نبی، ۲۹ - سید معن، ۳۰ - سید حریر، ۳۱ -
سید‌یدیم، ۳۲ - سید ظاهر، ۳۳ - سجادیه، ۳۴ - صالح زیاری، ۳۵ - طواهر، ۳۶ - عشاره
کوچک، ۳۷ - عشاره بزرگ، ۳۸ - غریبه، ۳۹ - قلعه سحر، ۴۰ - کمپ‌جنگلبانی، ۴۱ - گاطع،
۴۲ - مبیطیه یک، ۴۳ - مبیطیه دو، ۴۴ - مبیطیه سه، ۴۵ - مبیطیه چهار، ۴۶ - مبیطیه
پنج، ۴۷ - مؤسسه مرغداری قدس، ۴۸ -‌مراونه محمد سبحان، ۴۹ - یاسر.
۱۰ - دهستان آهودشت
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مزرعه یک مشتمل بر ۳۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - جبیرات شیخ یبر، ۲ - حاجی محارب (‌بیت محارب)، ۳ - حسن حیدر، ۴ - حمیلا
(‌آهودشت)، ۵ - خلیفه حیدر، ۶ - دحیمی یک، ۷ - دحیمی دو، ۸ -‌زبیدودبات، ۹ - سادات
بخات نجات، ۱۰ - سادات بخات کوچک، ۱۱ - سادات بخات بزرگی، ۱۲ - سید کرم، ۱۳ - لمان
داود، ۱۴ - شهرک شهید‌محمدحسن احمدی، ۱۵ - شیخ غائب، ۱۶ - صادق، ۱۷ - عشاره بیت
یباره، ۱۸ - لیوی (‌الهایی بیت علوی)، ۱۹ - کاظم حیدر، ۲۰ - کاظم محمد، ۲۱ -‌مزرعه
یک، ۲۲ - مزرعه دو، ۲۳ - مزرعه شبلی (‌مزرعه ۳)، ۲۴ - مزرعه شهید محسن غلامی، ۲۵ -
مزرعه حریزات، ۲۶ - مفتن (‌فلسطین)، ۲۷ - یدی، ۲۸ -‌سید خشان، ۲۹ - سید رحمیه، ۳۰
- سید خلف، ۳۱ - میان‌آب، ۳۲ - سید حسین، ۳۳ - نجات الوان، ۳۴ - علی صغیر، ۳۵ -
عبدالرضا، ۳۶ - سید احمد، ۳۷- سید محمد، ۳۸ - سید حسن، ۳۹ - گطیش.
۱۱ - دهستان سید عباس
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سید عباس مشتمل بر ۵۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ - استقلال، ۲ - بیت شیخ جاسم، ۳ - بیت فیای (‌سادات فواضل ۲)، ۴ - بیت ماشی، ۵ -بیت بنی، ۶ - بیت محمد غضبان، ۷ - تلمبه‌خانه عبدالرخان، ۸ -‌جابرکعب، ۹ - حاج عبید، ۱۰ - حسین مشلوش، ۱۱ - حین غلیم، ۱۲ - خلف عزیز، ۱۳ - خمیس، ۱۴ - خسرج راضی حمد، ۱۵ - خسرج مزبان (‌مگران‌یک)، ۱۶ - خشه، ۱۷ - زهرا و مهدی، ۱۸ - سید صالح، ۱۹- سید حمادی، ۲۰ - سد خیرآباد، ۲۱ - سد شاور، ۲۲ - سلمان بندر، ۲۳ - سعید ثامر، ۲۴-‌شیخ طالب، ۲۵ - شیخ صالح، ۲۶ - شیخ حاتم، ۲۷ - شیخ فالح، ۲۸ - شیخ زویر، ۲۹ -شیخ فارس، ۳۰ - شلیغم، ۳۱ - شنین حسین (‌مخرمش)، ۳۲ -‌عشیره خلف، ۳۳ - عبدالخان پایین (‌سید عباس)، ۳۴ - عبدالخان علوان، ۳۵ - عبود کعب عمیر، ۳۶ - کاظم حمد، ۳۷ -کیوش، ۳۸ - کریم خلف، ۳۹ -‌کعب شیخ زیدان، ۴۰ - فهد، ۴۱ - گصاد (‌مگران دو)، ۴۲ -معدن شن عبدالخان، ۴۳ - موزان، ۴۴ - مرکز خدمات کشاورزی شاوور، ۴۵ - منازل مسکونی‌مرکز خدمات، ۴۶ - مکینه بحرانی، ۴۷ - ابوغریب، ۴۸ - حباشیه، ۴۹ - حویش جدید، ۵۰ - زیبک حمدان، ۵۱ - سن کریم، ۵۲ - شیخ نادر، ۵۳ - مراغیه،۵۴ - مچهیلا، ۵۵- عبیطر، ۵۶ - معدن شن و ماسه جهان‌آرا، ۵۷ - حسن نقیب.
‌تبصره ۱
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده، مادامی که‌دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت بخش مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره ۲
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره ۳
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
نخست‌وزیرجعبه‌ابزار