جوقاق


خوشاب


موقعیت جغرافیایی[ویرایش]

نام استان شهرستان بخش دهستان آبادی

تصاویر روستا[ویرایش]


وضع طبیعی آبادی[ویرایش]


فاصله از مرکز استان[ویرایش]


پیشینه تاریخی روستا[ویرایش]


زبان[ویرایش]


دین / مذهب[ویرایش]


مسیر دسترسی[ویرایش]


سوغات و صنایع دستی[ویرایش]


آب و هوا[ویرایش]


مشاغل روستا[ویرایش]


محصولات باغی و زراعی[ویرایش]اطلاعات جمعیت[ویرایش]


سطح سواد[ویرایش]


اشتغال روستا[ویرایش]


ازدواج[ویرایش]


آموزشی/فرهنگی/ورزشی[ویرایش]


مذهبی[ویرایش]


سیاسی و اداری[ویرایش]


ارتباطات[ویرایش]


راه آبادی[ویرایش]


سکونت روستا[ویرایش]


آب / برق /گاز[ویرایش]


بهداشت و درمان[ویرایش]


بازرگانی و خدمات[ویرایش]
جعبه‌ابزار