حمیدیه


روستای حمیدیه شهرستان نطنز استان اصفهان
شهرستان حمیدیه در استان خوزستان
بر اساس مصوبه دیگر دولت، شهرستان حمیدیه به مرکزیت شهر حمیدیه از ترکیب بخش مرکزی شامل دهستان‌های کرخه و دهکده و بخش گمبوعه شامل دهستان های طراح و جهاد در تابعیت استان خوزستان ایجاد می شود.
همچنین دهستان دهکده به مرکزیت روستای دهکده در تابعیت بخش حمیدیه شهرستان اهواز و بخش گمبوعه به مرکزیت روستای گمبوعه بزرگ از ترکیب دهستان های طراح و جهاد در تابعیت شهرستات اهواز ایجاد می شود.جعبه‌ابزار