خمینی شهر


شهرستان خميني شهر استان اصفهان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان ماربين سفلي
امامزاده سيدمحمد
مزرعه خوشاب

← دهستان ماربين عليا
اصغرآباد
تيرانچي
فيض آباد
چرخاب
جنت بزرگ
صحرامگسي
حسن آباد
پادگان شهيدموذني
كارخانه آرد و نشاسته امين اصفهان

← دهستان ماربين وسطي
قلعه اميريه
شاه چراغ
مزرعه دهنو

← شهرها
خميني شهر
درچه
كوشك
قلعه اميريه
اصغرآباد
تيرانچيجعبه‌ابزار