دستگاه آب شیرین کن کشاورزی


با دستگاه آب شیرین کن ، سخت ترین و شورترین آبها را شیرین کنید
تبدیل آبهای شور به آب شیرین به منظور افزایش حاصل خیـزی زمین و بـالا بردن کیفـیت و پرباری محصولات ‌کشاورزی

شرکت دریا صنعت آسـمان با همکاری آزمایشـگاه های معتبر آب و خاک در خصوص آزمایـش های فیزیکی،شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی، سیستم ها ی تولید شده را بر اساس آنالیز مربوطه و نیاز مصرف کننده با پیش بینی شرایط و در نظر داشتن مواردی همچون توجیه اقتصادی و راندمان بالا و عملکرد مفیـد ، طراحی می نماید . خدمات این شــرکت شامل عیب یابی و رفـع مشـکلات واحد های آب شیرین کـن صنعتی در سراسر کشور و ارائه تجـهیزات مصرفی می باشد


مــعــرفـــی محـصــــولات شــــــرکـت دریــــــــا صنــــعــــت آســــمـــــــان

دستگاه آب شیریـــن کـــن کشــــــاورزی

با استفـاده از دستـگاه آب شیــرین کـن کشــاورزی اسمز معکوس تهیـه آب جهت گلخانه و کشـاورزی در مناطقی که دسترسی به آبـهای شیرین نیست ، میسر می شود
دستــگاه آب شیــــریـن کـــــن صنعتــــی


سیسـتم آب شـیــرین کـن آب مــورد نظـر را بـه حـداقل سختـی رسانـده و با سیسـتمی کـه بــر روی دسـتگاه تجهیــز شــده است می تـــوان بـه راحتــی سختــی آب را بـالا و یـا پاییـن آورد

دستیابی به رضایت مشتری از طریق تلاش در جهت انجام تعهدات با کیفیت مورد نظر مشتری و تلاش در راستای انجام تعهدات زمانی پروژه و خدمات شعار ماستجعبه‌ابزار