دفترچه بیمه روستایی


دفترچه بيمه روستايي

مدارك لازم جهت صدور اوليه دفترچه روستايي:
۱-تكميل فرم صدور اوليه و تأييد آن توسط خانه بهداشت و شوراي روستا.
۲-ارائه يكي از مدارك زير جهت شناسايي و صحت سكونت فرد در روستا يا شهرهاي زير ۲۰۰۰۰نفر.
الف: فيش آب ، برق، گاز يا تلفن
ب: سند مالكيت و يا اجاره نامه كه به تائيد شوراي محل و يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
ج: تصوير سركوپن روستايي
د: ارائه كدپستي براي ساكنين شهرهاي زير ۳۰هزار نفر
۳-ارائه كد ملي
۴-اصل و كپي شناسنامه كليه اعضاء(تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و فرزندان بالاي ۱۸سال و تصوير صفحه اول مابقي اعضاء)
۵-يك قطعه عكس ۴×۳ (براي افراد بالاي ۲سال)
شرايط لازم جهت صدور اوليه دفترچه روستايي:
۱-سكونت در روستا يا شهرهاي زير۲۰۰۰۰نفر به مدت حداقل ۶ماه
۲-رعايت شرط خانوار(بيمه نمودن تمامي افراد واجد شرايط خانواده)
۳-عدم داشتن بيمه از ساير سازمانهاي بيمه گر
۴-كارگان فصلي در صورتي كه بيش از ۶ ماه متوالي روستا را ترك نمايند. مشمول بيمه درمان روستاييان نخواهند شد.
مدارك لازم جهت افزايش عائله:
۱-تكميل فرم بيمه نامه افزايش عائله و تأئيد آن توسط خانه بهداشت و شوراي روستا
۲-اصل و كپي صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و بيمه شده
۳-ارائه كد ملي بيمه شده
مدارك لازم جهت تعويض دفترچه روستايي:
۱-ارائه آخرين دفترچه معتبر كه برگه تعويض آن به تأئيد خانه بهداشت و شوراي محل رسيده باشد.
۲-يك قطعه عكس ۴×۳ براي افراد بالاي ۲سال سن
۳-ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالاي ۱۵ سال و ذكور بالاي ۱۸ سال
مدارك لازم جهت تمديد دفترچه روستايي:
۱-ارائه آخرين دفترچه فاقد اعتبار كه به تأئيد خانه بهداشت و شوراي محل رسيده باشد.
۲-ارائه شناسنامه سرپرست
۳-ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالاي ۱۵ سال و ذكور بالاي ۲۰ سال
دفترچه بیمه روستایی    جعبه‌ابزار