دفتر امور روستایی استانداری خوزستان


تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت امور عمرانی استانداری و اداره کل تعاون خوزستان در خصوص ایجاد اشتغال و توسعه بخش تعاونی در مناطق روستایی کشور از طریق دهیاری ها و تشکیل تعاونی های دهیاری و‌ توسعه روستایی به امضای دکتر سید عباس طباطبایی و مهدی قطبی زاده رسید .
مدیر کل تعاون خوزستان گفت: این تفاهم نامه در جهت تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف برنامه چهارم و به منظور کاهش تصدی‌گری در بخش های دولتی و تحکیم مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، کمک به عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها، کمک به اجرای برنامه‌های عمرانی و خدماتی دولت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به امضا رسیده است.
مهدی قطبی زاده ، موضوع های این تفاهم نامه را تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی تعاونی‌های توسعه روستایی و تعاونی های دهیاری ها عنوان و خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه، دفتر امور روستایی استانداری و اداره کل تعاون خوزستان ، به منظور فرهنگ‌سازی و آشنایی دهیاری ها و روستاییان به ویژه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و افراد جویای کار با چگونگی تشکیل تعاونی، برنامه‌هجعبه‌ابزار