دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری


اهداف و وظایف دفتر امور روستایی
- مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی استان
- همکاری با برنامه ریزی وزارت کشور در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت طرح های عمرانی در روستاها.
- اظهارنظر درارتباط با طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از وزارت کشور و همچنین طرح هائیکه از محل اعتبارات عمرانی کشور باهمکاری دفتر فنی.
- اقدام در مورد راهنمائی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمرانی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم.
- نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها وعنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی .
- بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح روستاها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط.
- تعیین الویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم.
- بررسی و اظهارنظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری .
- برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل دهیاری ها براساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداریها و بخشداری های استان.
- ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مربوط به دهیاری ها به فرمانداران جهت انعکاس به انها.
- پشتیبانی تامین و هماهنگی های لازم در این زمینه با سازمانها و دستگاههای ذیربط.
- پیگیری تهیه طرح های روستایی با کمک و تصویب مراجع ذیربط استانی.
- ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران بخشداریها و شهرداریها.
- توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها
دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری    جعبه‌ابزار