دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی


شرح وظايف دفتر
۱- بررسی و پیشنهاد شاخص‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و عمرانی جهت توزیع عواید متمرکز دهیاری‌ها و اعتبارات دولتی با همکاری دفتر ذیربط
۲- مشارکت در تهیه و تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه وضع و وصل عوارض توسط دهیاری‌ها با همکاری دفتر ذیربط
۳- مشارکت در تنظیم برنامه‌ها و اسناد توسعه کوتاه‌مدت و بلند مدت بخش عمران و توسعه روستایی
۴- کمک به استقرار نظام ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاها و ارایه شاخص‌های موثر در برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی در سطح محلی، ‌استانی و شهرستانی به منظور درجه‌بندی و کنترل مستمر درجه‌بندی و کنترل مستمر روستاها‌ از نظر سطح توسعه‌یافتگی
۵- بررسی و پیشنهاد راهکارهای کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی و نیل به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی دهیاری‌ها
۶- فراهم سازی زمینه‌های عرضه محصولات کشاورزی به بازار از طریق هماهنگی و همکاری با دستگاه های ذی‌ربط
۷- ایجاد تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت فعالیت‌های ورزشی روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در روستاها
۸- فراهم سازی زمینه‌های ایجاد اشتغال در مناطق روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش خصوصی و تعاونی
۹- بررسی درخواستهای ارتقاء درجه دهیاری‌ها و تهیه گزارش کارشناسی برای مقام عالی وزارت
۱۰- همکاری و هماهنگی لازم برای شکل گیری بازارچه‌های محلی و تولیدی در روستاها از طریق دهیاری‌ها
۱۱- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تقویت جایگاه نهاد دهیاری در بین نهادها و دستگاه‌های اجرایی
۱۲- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای آموزش دهیاران در بدو و ضمن خدمت با همکاری دفتر ذی‌ربط
۱۳- هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد مدیریت واحد روستایی و واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی به دهیاری‌ها
۱۴- شناسایی مشکلات، تنگناها و تعارضات قانونی و حقوقی در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و پیشنهاد اقدام جهت رفع آنها به دفتر ذی‌ربط
۱۵- تهیه و تدوین و بازنگری دستورالعمل درجه‌بندی دهیاری‌ها وفق شاخص‌های مندرج در قانون
۱۶- صدور مجوز تاسیس دهیاری در چارچوب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا و ضوابط و معیارهای مربوطه
۱۷- بررسی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای لازم برای مدیریت و بهره‌وری موثر و پایدار از منابع پایدار تولید در روستاها
۱۸- پی‌ریزی مدل یکپارچه مدیریت روستایی در روستاهای کوچک و پراکنده
۱۹- ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی انجام شده در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی روستایی
۲۰- ارائه خطوط راهبردی در تدوین سیاست‌های اجرایی، سازمان‌های ملی و بین‌المللی در زمینه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و جلب حمایت های مالی و فنی آنها
۲۱- فراهم سازی شرایط لازم برای تعامل دهیاری‌ها با شوراهای اسلامی روستا
۲۲- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تقویت تشکل های نهادهای غیر دولتی برای فعالیت در حوزه دهیاری‌ها
۲۳- ایجاد ساز و کار و فراهم نمودن بستر مناسب برای هماهنگی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، مشارکت مردم و تعاونی‌ها در تحقق وظایف دهیاری‌ها
۲۴- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی برای ارائه راهکارهای مناسب در زمینه‌های مرتبط با مدیریت روستایی
۲۵- تعریف و مساله یابی پروژه‌های مطالعاتی در زمینه‌های مرتبط
۲۶- تدوین و تنظیم چارچوب‌های مورد نیاز دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا برای شناخت کمبودها و نارسایی‌های مختلف روستا
۲۷- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای شناساندن سیاست‌های دولت در امر مدیریت و برنامه‌ریزی روستایی به دهیاری‌ها
۲۸- ایجاد بسترهای لازم برای توسعه موسسات و نهادهای اجتماعی- فرهنگی در روستاها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربطجعبه‌ابزار