دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی


شرح وظايف دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي
۱. بررسي و مطالعه اهداف, برنامه‌ها, استراتژي‌ها و سياستهاي دولت, وزارت جهادكشاورزي و كميته ملي توسعه پايدار در جهت تنظيم و تدوين خط مشي‌ها و برنامه‌هاي زيست محيطي و توسعه پايدار كشاورزي.

سبز


۲. تهيه, تدوين و تكميل اولويتها, ضوابط و شاخصهاي توسعه پايدار كشاورزي و الگوهاي ارزيابي زيست محيطي در زيربخشهاي مختلف بخش كشاورزي
۳. طراحي,استقرار نظام پايش و ارزيابي شاخصهاي زيست محيطي وحمايت و هدايت لازم درجهت اجراي آن در زيربخشهاي مختلف بخش كشاورزي .
۴. نظارت بر حسن اجراي موازين,‌استانداردها و ضوابط زيست محيطي مصوب در زير بخش هاي مختلف وزارت جهادكشاورزي در راستاي نيل به امنيت غذايي و حفاظت از منابع پايه توليد .
۵. انجام هماهنگي لازم با واحدهاي مختلف وزارت جهادكشاورزي به منظور ارتقاء سطح ضوابط و استانداردهاي توسعه پايدار كشاورزي و به حداقل رساندن آسيبهاي زيست محيطي.
۶. جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به توسعه پايدار كشاورزي و ملاحظات زيست محيطي و مشاركت در ايجاد پايگاه اطلاعاتي مربوطه به منظور توسعه فرهنگي زيست محيطي و اطلاع رساني و استفاده از آنها در طرحها و برنامه هاي بخش كشاورزي.
۷. بررسي و فراهم آوردن امكانات لازم از جمله برگزاري همايش و سمينارهاي علمي به منظور ارتقاء‌ آگاهي و دانش در زمينه توسعه پايدار كشاورزي و ملاحظات زيست محيطي دست اندركاران بخش كشاورزي,‌بهره برداران و كاركنان وزارتخانه در جهت تغيير نگرش و عملكرد آنها .
۸. بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي زيست محيطي به واحدهاي ذيربط و برنامه ريزي به منظور اجراي دوره ها و كارگاههاي آموزشي مرتبط با مباحث كشاورزي پايدار و ملاحظات زيست محيطي.
۹. همكاري و هماهنگي با زيربخشهاي مختلف وزارت جهادكشاورزي و ساير ارگانها و دستگاههاي ذيربط در راستاي توسعه پژوهش به منظور بكارگيري و توسعه فن آوري هاي سازگار با محيط زيست.
۱۰. همكاري با سازمانهاي ذيربط و واحدهاي جهاد كشاورزي در تهيه طرحها , برنامه ها و پروژه ها با توجه به اهداف توسعه پايدار و ملاحظات زيست محيطي .
۱۱. برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با ساير سازمانها به ويژه سازمان حفاظت محيط زيست, ارگانهاي تخصصي و مجامع علمي و فني مرتبط با توسعه پايدار كشاورزي و همكاري و حضور فعال در جلسات, كميته ها و انجمنهاي علمي مربوطه.
۱۲. گرد آوري و تدوين مطالب مرتبط با كشاورزي پايدار و ملاحظات زيست محيطي و انتشار آنها به صورت مقالات,‌كتب يا نشريات ادواري .
۱۳. ساماندهي و هماهنگي فعاليتهاي شوراها يا كميته هاي مربوط به توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست متشكله در وزارت جهاد كشاورزي.
۱۴. برقراري ارتباط مستمر با كليه سازمانها, موسسات وشركتهاي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در راستاي وظايف محوله و پيگيري امور .
۱۵. انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي.

فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پيوندها[ویرایش]

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی    جعبه‌ابزار