روستای زمبر یا شاهیوردی إز توابع بخش نوبران


يكي إز بكرترين و نگين طبيعت كه كمتر كسي به اين سرزمين گمشده سفر ميكند
در اين روستا تعداد خانوار در حال حاضر بسيار كم است ولي در قديم به ١٥٠ خانوار هم ميرسيد



جعبه‌ابزار