روستای گال


روستای گال در شمال استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است و یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی، شهرستان ورزقان بخش خاروانا می باشداین روستا در فاصله صدوپنج کیلومتری تبریز و ۳۲ کیلومتری ورزقان قرار گرفته است.
روستای گال از طرف شمال با روستای علیار و از طرف جنوب با روستای مزرعه چل و از طرف مشرق با روستای مزرعه شادی و از طرف مغرب با روستای جوشین و ار طرف شمال شرقی با روستاهای ایزوان و کالجان و از طرف جنوب شرقی با روستای اویلق و از طرف جنوب غربی با روستای سرکش همسایه است.و در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته است.از این روستا تا بخش خاروانا ۳۰ کیلومتر فاصله است و از جاده بین المللی تبریز-ورزقان- خاروانا ،یک و نیم کیلومتر فاصله دارد. راهش در سال نود آسفالت کاری شده استجعبه‌ابزار