ساری کند


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار