سبزوار


استان خراسان رضوی


بخش داورزن[ویرایش]


← دهستان باشتين
اسماعيل اباد/بادسرخ /باشتین /بفره /باغشت/تاج اباد/جلال اباد/جهان اباد/حسين اباد/ريوند/زردكوهي/ساروق/شهرايين/علي اباد/فشتنق/فيض اباد/كلاته سادات بالا/کیف /مزاربفره /مهراباد/نامن /ايستگاه مخابرات نامن/برزوی /كارگاه اسفالت شهرداري سبزوار

← دهستان كاه
اسداباد/اصحاب كهف/اهوان/باقراباد/بروغن/بزدج/بندزير/بنگ /بهنگر /تلمبه دولتي/چاه عميق اسلام اباد/چاه عميق حسين زارعيان/چاه عميق رحيمي/چاه عميق رسوليان/چاه عميق شهيدرضاصادقي/چاه عميق عباس زارعيان/چاه عميق قنبركيزاوشركا/چاه عميق گل گاو/چاه عميق مهدي كبيري/چشام/چوبين/خسرواباد/سنقر/شركت زراعي امام خميني /چاه عميق محمودچ/شركت نوبنياد/شهراباد/صدخرو/طزر/كلاته اراض/كلاته بنزه/كلاته پساوه خوار/كلاته پيشرت/كلاته حبيب/كلاته حاج حسين/كلاته حاجي علي/كلاته خوش اندر/کلاته سرمیلو /كلاته شنستر/کمیز /كوشك باغ/گاوگل اباد/گوش خره /مقیسه/ مهر /چاه عميق ۱۲نفره مقيسه/چاه عميق بروغن/مزرعه بهارزاركميز/موتوررضائي/رفعت آباد /چاه عميق محمد چوبيني/چاه عميق علوي/چاه عميق حسن هوشمند/چاه عميق پنج تن/مزرعه سازمان اتكا/مزرعه سپاهپاسدارا/مزرعه مهدي كاريز/مزرعه ذوالفراز/كلاته سرافراز/معدن سنگ پاقلعه/مزرعه هنيدر/كلاته فهيمي/كلاته رمضانعلي/بادقوس

← دهستان مزينان
ابرود /امين اباد/بهمن اباد/بیزه /پهنستان /پي سخاره/غني اباد/جنت اباد/چاه شماره ۲نهالدان/ده نو/سويز/علي ابادبالا/علي ابادپايين/كاهك/كلاته مزينان/مزينان/مور/نهالدان/چاه شماره ۱نهالدان/چاه شماره ۳نهالدان/كارخانه بيكرومات زاج

← شهرها
داورزن/صدخرو/باشتين/ريوند/نامن/چشام/مهر/بيزه/مزينان

بخش روداب[ویرایش]


← دهستان خواشد
ارديز/اریان /استاج /افچنگ /انجیلو /انشیران /بجدن /برگو /بلوچ خانه /بنقن/بونش/پوچ /بهارستان //تپه بيد/تك عماد/تگرگ اب/جوزمال/جهان اباد/چاه شور/چاه بزو/چاه تاجي/چاه تلخ/چاه حاج بيگ/چاه حاج محمدعلي/چاه حاجي عرب/چاه حسن/چاه حسين/چاه حسين/چاه درخت بنه/چاه زيلك/چاه قاسم/چاه قاش سبز/چاه كال پرچمي/چاه محمدحسن مراد/چاه مهدي/چاه نسر/چاه نمك/چاه ني/چشمه غلغلو/چشمه سفيد/چشمه شبگير/خوشمردان/خيراباد/دارخ /درقدم /درينوعليا/دلبرملك باقر/دوچاهی /دولت اباد/روداب/ريدر/ريدرعليا/ريگ چاله/زرك عليا/زرك وسطي/سراب/سرغبان/سريش/سلمي در/سنگ چين/سنگي چاه/شند/شورابي/علي اباد/فضل اباد/قنات قنبراباد/كلاته اقاعلي اكبر/كلاته سعدي/كلاته سمعلي/كلاته سيب/كلاته صادق/كلاته عزيز/كلاته عليا/كلاته كربلائي علي اكبر/كلاته كلوت/كلاته كمندبيني/كلاته محمودي/كلاته ميرزاقريش/كلاته وسطي/كلاتي سفلي/كلاوشك/كمرسياه/گاوسو/گراب/گرزگ/گرمك/گفت/گنگ/لاخر/لارهنگ/محمداباد/مظفراباد/موسي اباد/مهركردو/ميان اباد/نوار/نيستان/جنگل وسطي/جنگل عليا/كلاته عربشاهي/كلاته هگرو/دهنه اردسان/چاه كربلايي اكبر/كلاته گاونمد/پاسگاه نيروي انتظامي/برگوپائين/کمرسیاه /چاه سرگدار/كلاته موسي/معدن سنگ دوچاهي/اشتنگ/جنگل سفلي/پندر/برگو/

← دهستان فروغن
دارين/براباد/پروند/پشته عباس/تسبند/حسن اباد/دامرود/دروك/ده نبي//شمس اباد/كلاته ميرعلي/لطف اباد/ملوند/شمس اباد/فيلشور/كلاته حاج علي/چاه عميق نور/كلاته عليشاه/چاه عميق ده نبي

← دهستان كوه همائي
اجنورد/بدراباد/بلزقند/بلي/بن جخ/بن چنار/بنس بردسفلي/بيدك/توتبان/جراحي/جراحي پائين/جوزو/چاه زرقاني/چاه ستاره/چاه شند/چاه وهاب پائين/چهل غاني/حسنو/حميره/خوروگرد/درياچه/دمنگ/دوچاهي/ذوالفرخ/رحيم اباد/زاوشك/زهري/سرغبان/سنجرو/شكراباد/شيربر/صالح اباد/صبري/عباس ابادكفچي/عبدالملكي/فضل اباد/كاشك/كروج/كلاته ببر/كلاته خشك/كلاته رجائي/كلاته قيچي/كلاته كلوت/كلاته لالا/كلاته ملاحسن/كلاوي/كهك/گاوسر/گرو/گله بان سفلي/لندران سفلي/لندران/محمداباد/محمداباد/مخ/ملجي عليا/ميردشت/نارستان /نوده /نوراباد/همايي سفلي/همايي عليا/يوسفي سفلي/چشمه نيرو
چاه عبدالملكي/

← شهرها
روداب

بخش ششتمد[ویرایش]


← دهستان بيهق
انجمد / بجدن / بژدن //بخشي در/ پادر / تقاچاه /تك سرخ/ جنبذ / چشمه گنده /چشمه ميرزااسداله/حسن اباد/حسن ده/حسين ابادمتولي/سررود/سيه دره/عدالتي/عزيزاباد/فيروزاباد/ گندخانی / کیزقان /منصوري/ناده/ننگ/ابراهيم اباد//احمديه/اسماعيل اباد/اشتر/النگ دراز/اميراباد/ باداشیان /باغ خيرات/ بنوان /برازق/ بسک /بسك عليا/بلال سفلي/بهارستان/ بهالود /بيدستان/ بیزخ / بیدبان / بین بد /تك فرز/ ثقیه /چشمه اوش/حسن اباد/حسين اباد/حشمت اباد/خنجيدرسفلي/خنجيدرعليا/ دامغانی /دربند/درسري/ ده گاج /دهانه/دهنو/ديوان خوي/رودخانه/رودخانه /رودخانه حسن اباد ده زهين/رودخانه /ميان كاريز/رودخانه روي/زرشك/ساق اباد/سررودخانه/سعادت اباد/ سنگینه /سكينه //سوداباد/سيداباد/شاه توت/شاهزاده ابوالقاسم/ شش بینگ /شمسك/شوالي/شهرك قدس/ طزرق /علي ابادسيدرحيم/فضل اباد/قرشماراباد/قنات محمداباد/كاشك/كلاته بالا/كلاته بردي/كلاته بيات/كلاته حاج رحمت/كلاته خوانا/كلاته خوني/كلاته روحاني/كلاته سادات/كلاته عباس صادق/كلاته علي اباد/كلاته قاضي/كلاته لالا/كلاته مزار/كلاته ملك/كلاته نو/كلاته نوده/ کلاوشک / کیذور / گاچ /گاوبجدي/گردمرغزار /لالستان /مظفراباد/مقاطعه /مهدوي/مهراباد/كلاته علوئ //ناده /نخ بر / نوکاریز //هلاك اباد/چاه عميق طاهري/شن شويي اختراعي/چاه عميق زرنگي/چاه عميق حاج قاسم زرنگ/سنگرشوي سفلي//سنگرشوي عليا/كجبيدرعليا/كجبيدرسفلي/ بنوان /كلاته پايين ده /كلاته پايين /كلاته تك هنگ/اقليدر/گودچرا پايين/گودچرابالا/چاه عميق محمدعيدي/چاه عميق حسن ملايي/چاه عميق سيدمحمدحسيني/چاه عميق سيدرضاحسيني/چاه عميق محمدسالاري/چاه مشاع علي اسماعيلي/چاه مشاع سيدها/چاه مشاع سيدكريم حسيني/چاه مشاع حسين اخباري/چاه مشاع علي كيذوري/چاه مشاع داريني ها/چاه عميق هلاك اباد/چاه عميق علي دهقان /چاه عميق علي دهقاني/چاه عميق غفارصانعي/چاه عميق محمدعصار/سرچشمه/كلاته رمضان حمامي/كلاته ميرزاموسي ارجمندي/كرج اب/سياه چاه

← دهستان تكاب كوه ميش
اب شور/ ترکن / تندک / غزالبلاغ /جعفراباد/چاه ابراهيم خان/چاه بلوچك/چاه پيش بر/چاه پي كمر/چاه ترش/چاه حاجي عرب/چاه دهوك/چاه رحمان/چاه سرگردنه/چاه سوخته/چاه شربت/چاه شور/چاه شيرين/چاه گزبار/چاه گله چشمه/چاه محمود/چاه يزدي/چشمه شور/چشمه گچي/ چشمه نی /سراب چوبند/سرداب/سعداباد/شهرسوخته/ طرسک /قاسمي/كرك/ کسکاب / کفگیری /كلاته ميرزائي/ گودال /مج/مهرنشاني /مهرشاهي /چاه ميان/چشمه باغ/موتوراب عميق جمهوري/چاه شماره يك حضرت قلي/چاه عميق شماره ۲شهيدجلالي/چاه نيمه عميق رمضانعلي نخعي/موتوراب عميق شماره ۳شهيدعلي اكبري

← دهستان ربع شامات
البلاغ /النگ سفلي/ بالاکول /بيروت/تك سرخ/چشمه درخت توت/چشمه سفيد/چنار/حاجي گوش كال/حسن اباد/حسن اباد سبد/ خرسف / دزگنج /ده نو/دين جان/روشن اباد/ سبه / سرخان / سرکوه /سلم اباد/شكراباد/ شوراب / شیربر /عباس اباد/ قلعه گوک /قلعه ميدان/ قلمبک /كالو/كالوي سبز/ کاهک /كج درخت/كلاته تيركمان/كلاته حاجي خان/كلاته ستاراباد/كلاته شادي/كلاته علي اباد/كلاته گل ميم/گلستان/ميچك وشايك/ميدانك/ميشاب/چاه شيرين/شيربربالا

← دهستان شامكان
اميراباد/ ترکن /حسن اباد/حسين اباد/خيراباد/رحمت اباد/رزق اباد/ سنجرد / شامکان /صالح اباد/عباس اباد/علي ابادتركن/كلاته حاج حسن/كلاته نوبهار/نواباد/نوبهار/نوبهاربالا/يحيي اباد/كلاته غرب/بزعت اباد

← شهرها
ششتمد/تندك/طرسك/مج/كيذور/شامكان/

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان رباط
چنارستان /دهنه/فضل اباد/كالالي/كلاته سنجد/اب باريك/ازادمنجير/ توتستانک / جلین /چشمه سير/حاجي شمسا/حسن اباد/ خلوری /خنجراباد/دره پير/ دهنوحاجی /رباطسرپوش/ اولر / ربیعه //زعفرانيه/زمان اباد/زيداباد/صالح ابادبزرگ/علي ابادكال خوني/عوض/قره قلي/كريم اباد/كلاته كافي/كربلائي عزيز/گل چشمه/محمدابادفيض/نجم اباد/نزل اباد/هاشم اباد/سنگ كليدر /دهنه ارباب //چاه مشاع شهيد مهدي تبرايي/كلاته محمدباقر/چشمه چنار/كلاته سفيد

← دهستان قصبه شرقي
دولت اباد/علي ابادشور/ هندوارگ /هند وارك / ایزی / باغان / باغجر /كلاته حاجي برات/حسين اباد/حيدراباد/خيراباد/دلقند/سليمانيه/كلاته سيد/رازقند/سديد/سعداباد/سنگ سفيد/صومعه/عشرت اباد/كلاته بهبود/كلاته خواجه علي/كلاته سالار/كلاته واسعي/كلاته ميرزا/مجتمع كوره هاي اجرپزي سبزوار/پادگان اموزشي فرومندي/پادگان آموزشي ابوذر

← دهستان قصبه غربي
ابارش/ استیر /پاسگاه پليس/ تاجور /جنت اباد/خسروجرد/دهقاناباد/سمعه/سيدابادكلوت/ عفیر /علي اباد/عيسائي/ فریزی /قياس اباد/كارخانه ارد/كارخانه پشم ريسي/كسكن/كلاته اقازاده/كلاته بلوچ/كلاته حاجي قدرت/كلاته قليچي/كوره طلوع نيا /كوره اجرپزي پيروز//كهنه اب/گوداسيا/گودچاه/مرتضي اباد/مزارخسروجرد/مسكن/موزائيك سازي حقيقت/هاشم اباد/كلاته افضل اباد /افضل اباد//بازگهره /بازكهره // جرجک /برزو/چاه عميق حسن اقاعلي/چشمه خوني/حارث اباد/مسلم اباد/حسين ابادگنجي/ سمل قو / فسنقر /قديم اباد/قلعه نو/كريم اباد/كلاته احمدطيبي/كلاته اهنگرها/چاه شور/كلاته دولت/كلاته ناصري/كلاته نور/گودعاقل/يزداباد/چاه عميق جنگل داري/اردوگاه شهيد مطهري /اردوگاه پيشاهنگ/اتوسرويس پاك/سالن غذاخوري فردوسي/دانشكده علوم پزشكي /دانشكده پرستاري/كارخانه قند/دانشگاه تربيت معلم/چاه عميق زارعي/كارخانه پارچه بافي/كشتارگاه طيور/كارخانه نخ تابي/چاه عميق كلاته ملا/چاه عميق برجك/كلاته ملا

← دهستان كراب
افچنگ / صبریق / برزو /بلاش اباد/ بینق / پارف / دلبر / زیربابا /زيراب سفلي/ شاره /قز/ کراب /كلاته قياس/ نوده صرصره

← شهرها
سبزوار/سبزوار۱/سبزوار۲/افچنگ/ابارش/خسروجرد/حارث اباد/مسلم اباد//دولت اباد/فسنقر/ايزي/ باغجرجعبه‌ابزار