سرپل ذهاب


شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه


فهرست روستاهای شهرستان سر پل ذهاب[ویرایش]


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان بشيوه پاطاق
ریزوند علی اکبر / علی گوده / پنج ستون / اینه / میان کبود / حبیب وند

← دهستان پشت تنگ
سرزل / دنگی کاله عبدالله / کقر و سلمان / گودرزی / سراوره نجفی / دنگی علی بگ/الیاس صالح مطاع/میولی شیر خان/بانی هوان

← دهستان حومه سرپل
رشید عباس/شهرک زارعی/پس پس/سرابله/پیران/قره بلاغ اعظم/بازگیر قلعه پرور/احمد آباد/قلعه رشید آقا/بابا اسکندر/دول الیاس/ناوه فره/سلمان تپه/زرین جوب

← دهستان دشت ذهاب
کوئیک حسن/تایشه ای/بی بیانی/تپانی/سراب ذهاب/قلمه ذهاب/کویک محمود

← دهستان قلعه شاهین
دوازده امام/تپه عظیم/دولنگان علیا/دارتوت/کلاوه/امامیه سفلی/ترکه وییس/سراب قلعه شاهین/مشکنار/نقاره کوب/انزلجعبه‌ابزار