سنندج


سنندج استان کردستان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان آبيدر
چناره/ دادانه /دربنده/ زندان /سرسوي سفلي/ سرسوی علیا / کانی مشکان /کرجو/کره سی/ کولسه /کیلانه/گزنه/گندمان/ملكشان سفلي/ ملکشان علیا / خشکه دول / عنبربزان

← دهستان آرندان
گرماش / اجگره / آرندان /سرخه دزج/ صوفیان / کلکان / نوره /

← دهستان حسين آبادجنوبي
بازی رباب /باینچوب/تازه آباد دكتر واسع/ تازه آباد قراگل / جبرئیلان / خلیفه ترخان / دولبندی /سنگ سفيد/ شیخ وجیم /عباس آباد/ ماچکه سفلی /ماچكه عليا/ماموخ سفلي/ماموخ عليا/ امروله / باینچقلو / چرمیله /حسين آباد/ سراب باینچقلو /سياسران سفلي/ سیاسران علیا / صیدان / کژی کران /گزان سفلي/گزان عليا/منصوربلاغي/يونس آباد

← دهستان حومه
آساوله/ دوشان /فرودگاه سنندج/قار/گرمیدر/ باباریز / تیرگران / خلیچیان / عیسی در /قلیان/ کوله هرد / گزردره / مزره / برازان / خیاره /دولت آباد/ صلوات آباد / کانی کوچک / هانیس /مجتمع برازان/سد قشلاق

← دهستان ژاورودشرقي
اندر/ اندرآب / برزآب / پتلیدر / تخته / تکیه هشمیز / توریور / حلوان / خانقاه گلین / درویشان / دره کوله / شیان /كاني شلانه/ گلین /وصي سفلي/ وصی علیا / هشلی / هه شمیز

← دهستان نران
بزلانه /سنگ سفيد/سو/ سواریان / عسگران / لره ول / انگوژان / بوربان / تجره / چناران / چنو /حسين آباد گرآباد/ دول باغ /زروان/ سرنجیانه سفلی /سرنجيانه عليا/ سمان / سمیران / شیلان / شینه /علي آباد/ علی آباد بزیندر / قران / قصریان / کیلک /گر آباد/ لنج آباد / موینه / نران /نصرت آباد/ هوانله /شينه شريف آباد/شهرك وحدت/

← دهستان سراب قاميش
تازه آباد دويسه/تودارصمدي/ دویسه / ساتیله /سراب قاميش/ گاودره / چتان / چرندو / چهل گزی / خاکروزی /شقه بردسيدمحي الدين/ آلیجان /كاني تاله/ مائین دول /حاجي آباد/خنجره عليا/خنجره سفلي/فرهاد آباد/هانه گلان/قلقله چتان/معين آباد/ قلوزه

← شهرها
سنندج/صلوات آباد/ گلین / کرجو / هه شمیز / آرندان / دوشان / باباریز

بخش كلاترزان[ویرایش]


← دهستان ژاورودغربي
اویهنگ/ خواشت / سالیان /سرهویه/ سفیدبن / نجی /ویسر/ هویه / بزان / سه پیران / فطره زمین / کلاتی

← دهستان كلاترزان
برودر /تازه آباد عيسي آباد/ تودارروته / تودارملا / تیژتیژ / چاولکان حاجی /خانقاه حسن گاوگير/ خروسه / خوشاب / دره خشکه /سوره وان/ طاله وران /عيسي آباد/قاسم آباد/ قلعه جوق / قلعه شیخان / گزردره / گنه بو /علي آباد/ تازه آباد قلعه جوق / باقل آباد / خشکین کوماسی / زنوری / شاین /کرگینه

← دهستان نگل
لنگریز /خانقاه جوجو/ برقرو / بنه دار / پیچون / دادانه کمانگر / دانیکش / دریله / رشنش / زونج /ميانه/ نگل /تازه آباد كيخسرو

← شهرها
شویشه/ اویهنگ /ميانه/نگل/هويهجعبه‌ابزار