سپاهان درب


هر پرهیزکار گذشته ای دارد
و هر گناهکار آینده ای
پس قضاوت نکن......

https://sepahandarb.comجعبه‌ابزار