سیدعلی بدری


ام و نام خانوادگي: سيدعلي بدري دانشكده گروه: دانشكده جغرافيا‌/‌گروه جغرافياي انساني
مرتبه علمي: دانشيار
تلفن: ۶۱۱۱۳۰۳۹
دور نگار: ۶۶۴۰۴۳۶۶
آدرس پستي: افزايش جرب ني اعضاي هيئت علمي
پست الكترونيكي: sabadri@ut.ac.ir
آدرس وبسايتهاي ديگر:

صندوق پستي: ۱۴۱۵۵‌-‌-‌۴۵۸۸
تحصيلات.:|:. خدمات علمي اجرايي.:|:. زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه.:|:.
دروس آموزشي.:|:. راهنمايي پايان نامه.:|:. عضويت در انجمنهاي داخلي و بين المللي.:|:. انتشارات(كتاب-مقاله-همايش).:|:.
گالري تصاوير


تحصيلات[ویرایش]


دكترا‌,‌۱۳۸۰‌,‌جغرافيا‌,‌دانشگاه تربيت مدرس‌,‌ايران‌,‌-‌,‌ارزيابي پايداري در راهبرد اسكان مجدد روستايي‌,‌ نمونه موردي: مجموعه ادغامي آب بر

كارشناسي ارشد‌,‌۱۳۶۹‌,‌جغرافياي انساني‌,‌دانشگاه تربيت مدرس‌,‌ايران‌,‌-‌,‌مكانيابي مراكز توسعه روستايي‌,‌ نمونه موردي: بخش جعفرآباد گازران قم

كارشناسي‌,‌۱۳۶۶‌,‌جغرافيا‌,‌-‌,‌ايران‌,‌-‌,‌-‌
بالا

خدمات علمي اجرايي

۱۳۸۹‌,‌۱۳۹۰‌,‌دبير اولين همايش علمي سراسري دانشجويي جغرافيا‌,‌دانشگاه تهران

۱۳۸۶‌,‌۱۳۸۸‌,‌رييس موسسه جغرافيا‌,‌دانشكده جغرافيا‌-‌دانشگاه تهران

۱۳۸۴‌,‌۱۳۸۵‌,‌رييس موسسه جغرافيا‌,‌دانشكده جغرافيا‌-‌دانشگاه تهران

۱۳۸۰‌,‌ عضو هيأت علمي قطعي ‌,‌دانشگاه پيام نور

۱۳۷۹‌,‌۱۳۸۲‌,‌مديركل نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام نور‌,‌(سازمان مركزي)

۱۳۷۶‌,‌۱۳۷۵‌,‌معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور‌,‌مركز تهران

۱۳۷۳‌,‌رييس دانشگاه پيام نور‌,‌مركز خوانسار

۱۳۷۱‌,‌ عضو هيأت علمي رسمي ‌-‌ آزمايشي ‌,‌دانشگاه پيام?نور
بالا


زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه[ویرایش]

برنامه ريزي روستايي‌,‌توسعه پايدار روستايي‌,‌مديريت بحران و برنامه ريزي براي كاهش بلايا
بالا

دروس آموزشي
كارشناسي

اصول وروشهاي برنامه ريزي ناحيه اي

جغرافياي روستايي عمومي وايران
دكتري

تحليل مكان فضايي مسائل توسعه روستا
بالا


راهنمايي پايان نامه[ویرایش]

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

ارزيابي ميزان رضايتمندي روستائيان از سيستم حمل و نقل عمومي در نواحي روستايي مورد مطالعه : بخش بهمن شهرستان ابركوه‌,‌كامران رضايي تقي آبادي‌,‌۱۳۹۰

تحليل نقش مهاجرتهاي فراملي در توسعه سكونتگاههاي روستايي‌,‌منره رحيمي‌,‌۱۳۹۰

ارزيابي شاخص هاي پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي: بخش سامان شهرستان شهر كرد‌,‌ناهيد اكبري ساماني‌,‌۱۳۹۰

سنجش ارتباط بين تحقيقات علمي و نيازهاي جامعه روستايي مورد مطالعه: پایاننامه‌/‌رساله های كارشناسی ارشد و دكتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی‌,‌مسعود نيك سيرت‌,‌۱۳۸۹

سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي با رويكرد كيفي مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان تركمن‌,‌عبدالمجيد قرنجيك‌,‌۱۳۸۹

نقش گردشگري خانه هاي دوم در بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي مورد: بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات‌,‌فرخنده سپهوند‌,‌۱۳۸۹

نقش ارتقا يابي سطح سياسي فضا در توسعه روستايي مورد مطالعه: استان قم‌,‌مرتضي محمدجاني‌,‌۱۳۸۹

فعاليت‌هاي اقتصادي خاص و نقش آن در توسعه روستايي (مورد مطالعه: كمباين‌داري در استان فارس‌,‌محبوبه نامدار‌,‌۱۳۸۷

نقش مشارکت در مديريت ريسک سيلاب در نواحي روستايي مورد: حوزه آبخيز تيرم ‌,‌مهدي رمضانزاده لسبويي‌,‌۱۳۸۷

بررسي تأثير تحول نظام مالكيت منابع آب و زمين بعد از اصلاحات ارضي برتوسعه روستايي‌,‌ مطالعه موردي: روستاي پريدر شهرستان ملاير ‌,‌ناصر بيات‌,‌۱۳۸۶

سنجش و سطح بندي پايداري اقتصادي نواحي روستايي‌,‌ مطالعه موردي دهستان يورتچي غربي (شهرستان نير استان اردبيل) ‌,‌نورمحمد فرجي‌,‌۱۳۸۶

نقش گردشگري در پايداري اقتصاد روستايي نمونه مورد مطالعه دهستان لاويج از شهرستان نور‌,‌-‌,‌۱۳۸۶

نقش و عملكرد شهرهاي كوچك در توسعه روستايي ‌,‌ مورد مطالعه: دهستان رونيز (شهرستان استهبان)‌,‌سعيد اكبريان رونيزي‌,‌۱۳۸۵

ارزيابي نقش كاركردي نظام نوين مديريت روستايي‌,‌ مقايسه تطبيقي دهياري هاي فعال در روستاهاي كوچك و بزرگ‌,‌مرتضي نعمتي‌,‌۱۳۸۵

نقش مكانيزاسيون كشاورزي بر تحولات كالبدي و فضايي شاليزارها و روستاها‌,‌ مطالعه موردي: شاليكاران ده روستا از شهرستان ساري )‌,‌-‌,‌۱۳۸۵

تحليل ساختار فضايي مناطق روستايي نمونه موردي: دهستان تازيان ‌-‌شهرستان بندرعباس‌,‌مرضيه رضانژاد‌,‌۱۳۸۵

مكانيابي مراكز توسعه روستايي و تهيه الگوي سلسله مراتبي مناسب با استفاده از GIS مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان فريدن‌,‌نقي يبلويي‌,‌۱۳۸۴

نقش شهركهاي صنعتي در توسعه روستايي‌,‌ نمونه موردي: شهرك صنعتي ابيك‌-‌آباد شهرستان اراك ‌,‌-‌,‌۱۳۸۲
پايان نامه دكتري

ارزيابي تاثير ارتقائ روستا به شهر در توسعه مناطق كوهستاني مورد مطالعه:بخش ديلمان شهرستان سياهكل‌,‌بهرام كريمي‌,‌۱۳۹۱

نقش نظام بهره برداري خانوادگي در توسعه پايدار روستايي مورد مطالعه : شهرستان قير و كارزين‌-‌استان فارس‌,‌داداله بهمند‌,‌۱۳۸۹

تبيين حكمروايی خوب روستايی در حكومتهای محلی مطالعه موردی: شهرستان قزوين‌,‌عليرضا دربان آستانه‌,‌۱۳۸۹

سنجش پايداري نواحي روستايي بر مبناي مدل تحليل شبكه مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان فسا‌,‌حجت اله شرفي‌,‌۱۳۸۹

بررسي الگوی كاهش فقر روستایی با رویكرد توسعه مشاركتی مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود ‌,‌بهروز قرني آراني‌,‌۱۳۸۶

اثرات گردشگري بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محيطي نواحي روستايي، مطالعه موردي: نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان نوشهر‌,‌ناصر عليقلي زاده فيروزجايي‌,‌۱۳۸۶

نقش پيوندهاي روستايي‌-‌ شهري در تحول فضاي روستايي با تأكيد بر سرمايه گذاري ناحيه اي ‌,‌ مورد: بخش طرقبه شهرستان مشهد ‌,‌-‌,‌۱۱۱۱
بالا


عضويت در انجمنهاي داخلي و بين المللي[ویرایش]


شوراي علمي دانشنامه مديريت شهري و روستايي‌,‌عضو‌,‌۲۰۰۶

هيأت مؤسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه تهران‌,‌عضو‌,‌۲۰۰۶

مؤسسه توسعه روستايي ايران‌,‌عضو‌,‌۲۰۰۳

كميته تلفيق گزارش هم انديشي محور توسعه روستايي‌,‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور‌,‌عضو‌,‌۲۰۰۲

شوراي فرهنگي دانشگاه پيام نور‌,‌عضو‌,‌۲۰۰۰‌,‌۲۰۰۱

انجمن اسلامي مدرسين دانشگاههاي ايران ‌,‌عضو‌,‌۱۹۹۶

هيئت مؤسس و اولين دبيركل انجمن صنفي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور‌,‌عضو‌,‌۱۹۹۴‌,‌۱۹۹۶

شوراي دانشگاه پيام نور (منتخب اعضاي محترم هيأت علمي)‌,‌عضو‌,‌۱۷۳۲

شوراي تخصصي گروه جغرافياي دانشگاه تربيت مدرس‌,‌عضو‌,‌۱۷۳۲

شوراي تخصصي گروه جغرافياي دانشگاه پيام نور‌,‌عضو‌,‌۱۷۳۲
بالا

انتشارات(كتاب-مقاله-همايش)
كتابهاي علمي

بنيانهاي نظريه اي الگوي توسعه اي روستاي نمونه‌,‌تاليف‌,‌انتشارات نور علم‌,‌۱۳۹۱

طراحي نقشه‌,‌ترجمه‌,‌۲۱۵‌,‌سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران‌,‌۱۳۹۱

مقدمه اي بر توسعه پايدار روستايي‌,‌تاليف‌,‌۱۹۰‌,‌سازمان شهرداري و دهياريهاي كشور‌,‌۱۳۹۱

آشنايي با برنامه ها طرحها و پروژه هاي عمران روستايي‌,‌تاليف‌,‌۱۵۱‌,‌سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور‌,‌۱۳۹۱

بر بلنداي انديشه: واكاوي سير تحول انديشه علمي دكتر حسين شكويي‌,‌تدوين مجموع مقالات‌,‌۳۲۲‌,‌نور علم‌,‌۱۳۹۱

بنيانهاي نظريه اي برنامه ريزي كالبدي مناطق روستايي‌,‌تاليف‌,‌۳۵۱‌,‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌,‌۱۳۹۰

روش شناسی مشاركتی در برنامه ریزی كالبدی سكونتگاههای روستایی‌,‌تاليف‌,‌۲۷۲‌,‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌,‌۱۳۹۰

راهبردها و سياستهاي توسعه كالبدي سكونتگاههاي روستايي‌,‌تاليف‌,‌۱۷۶‌,‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌,‌۱۳۹۰

چشم انداز و نظام مديريت برنامه ريزي توسعه كالبدي نواحي روستايي ايران‌,‌تاليف‌,‌۲۴۰‌,‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌,‌۱۳۸۹

مديريت نوين روستايي: درجستجوي راهكارهاي مناسب براي توسعه دهياريها‌,‌تاليف‌,‌۱۹۴‌,‌موسسه اشتياق نور‌,‌۱۳۸۸

مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات داخلي

مسعود نيك سيرت‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ محمدرضا رضواني‌,‌"عوامل موثر بر انتخاب موضوع تحقيقات علمي دانشجويان رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي"‌,‌فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ‌,‌۱۸‌,‌۶۵‌,‌۱‌-‌۲۴‌,‌۱۳۹۱

بهرام كريمي‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ محمد سلماني‌,‌ مجتبي قديري معصوم‌,‌"ارزيابي تاثير ارتقاي روستاها به شهر در توسعه مناطق كوهستاني از ديدگاه مردم محلي"‌,‌فصلنامه پژوهش هاي روستايي‌,‌سوم‌,‌۳‌,‌۳۲‌-‌۱‌,‌۱۳۹۱

محمدرضا رضواني‌,‌ سعيد رضا اكبريان‌,‌ عبدالرضا ركن الدين افتخاري‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌"تبيين شاخص هاي محك پايداري در ارزيابي آثار الگوهاي گردشگري در نواحي روستايي پيرامون كلانشهرها (مطالعه موردي:نواحي روستايي پيرامون كلانشهر تهران"‌,‌پژوهشهاي جغرافياي انساني(پژوهشهاي جغرافيايي سابق)‌-‌ موسسه جغرافياي دانشگاه تهران‌,‌۴۴‌,‌۸۱‌,‌۶۹‌-‌۹۴‌,‌۱۳۹۱

محمد رضا رضواني‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ فرخنده سپهوند‌,‌ سعيد اكبريان رونيزي‌,‌"گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود كيفيت زندگي ساكنان روستايي (مطالعه موردي: بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات"‌,‌مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي‌,‌۲‌,‌۱۳‌,‌۲۳‌-‌۴۰‌,‌۱۳۹۱

عبدالرضا ركن الدين افتخاري‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ ابوذر پايدار‌,‌ علي اصغر سوادي‌,‌"تحليل ادراكات روستاييان از پيشرفت زندگي و ابعاد و موانع آن (مطالعه موردي: روستاي دوساري دشت جيرفت "‌,‌فصلنامه پژوهش هاي روستايي‌,‌۲‌,‌۱۰‌,‌۵۱‌-‌۷۴‌,‌۱۳۹۱

ارسطو ياري‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ مهدي پورطاهري‌,‌ حسنعلي فرجي سبكبار‌,‌"سنجش و ارزيابي پايداري روستايي حوزه كلانشهر تهران"‌,‌فصلنامه پژوهش هاي روستايي‌,‌۲‌,‌۴‌,‌۸۹‌-‌۱۲۲‌,‌۱۳۹۱

سيدعلي بدري‌,‌ حسنعلي فرجي سبكبار‌,‌ مجتبي جاودان‌,‌ حجت اله شرفي‌,‌"رتبه بندي سطح پايداري نقاط روستايي براساس مدل وايكور مطالعه موردي روستاهاي شهرستان فسا‌-‌استان فارس"‌,‌جغرافيا و توسعه‌-‌ دانشگاه سيستان و بلوچستان‌-‌ با همكاري انجمن جغرافياي ايران‌,‌۲۶‌,‌۲۶‌,‌۱‌-‌۲۰‌,‌۱۳۹۱

سيدعلي بدري‌,‌ حسن ايزدي‌,‌ محبوبه نامدار‌,‌"نقش فعاليت هاي اقتصادي خاص بر ساختارهاي اجتماعي‌-‌فرهنگي نواحي روستايي مطالعه موردي: روستاهاي كمباين دار استان فارس"‌,‌پژوهش هاي جغرافياي انساني‌,‌۴۴‌,‌۷۹‌,‌۳۲‌-‌۱۵‌,‌۱۳۹۱

محمدرضا رضواني‌,‌ سعيدرضا اكبريان رونيزي‌,‌ عبدالرضا ركن الدين افتخاري‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌"تحليل مقايسه اي آثار اقتصادي گردشگري خانه هاي دوم و گردشگري روزانه بر نواحي روستايي با رويكرد توسعه پايدار مورد: شهرستان شميرانات‌-‌استان تهران"‌,‌فصلنامه پژوهش هاي روستايي‌,‌دوم‌,‌۴‌,‌۳۵‌-‌۶۲‌,‌۱۳۹۰

سيدعلي بدري‌,‌ ارسطو ياري‌,‌"انتخاب مناطق نمونه گردشگري با استفاده از روش AHP نمونه موردي: استان كهكيلويه و بويراحمد"‌,‌تحقيقات جغرافيايي‌-‌ خصوصي‌,‌۲۳‌,‌۹۵‌,‌۱۵۹۸۹‌-‌۱۶۰۲۰‌,‌۱۳۹۰

سيدعلي بدري‌,‌ خليل رحماني‌,‌ مجيد سجاسي قيداري‌,‌ ميد حسن پور‌,‌"راهبردهاي توسعه اكوتوريسم در شهرستان مريوان"‌,‌فصلنامه پژوهش هاي روستايي‌,‌دوم‌,‌۲‌,‌۵۴‌-‌۳۱‌,‌۱۳۹۰

سيدعلي بدري‌,‌ عبدارضا ركن الدين افتخاري‌,‌ محمد سلماني‌,‌ داداله بهمند‌,‌"نقش نظامهاي بهره برداري زراعي (خانوادگي در توسعه پايدار روستايي‌-‌مطالعه موردي: شهرستان قير و كارزين‌-‌استان فارس"‌,‌پژوهش هاي جغرافياي انساني‌,‌۴۳‌,‌۷۶‌,‌۴۸‌-‌۳۳‌,‌۱۳۹۰

سيدعلي بدري‌,‌"چالشهای مديريت روستايی در ايران و ارايه سياستهای راهبردی"‌,‌فصلنامه ره نامه سياستگزاري‌,‌۲‌,‌۳‌,‌۱۴۷‌-‌۱۷۹‌,‌۱۳۹۰

عبدالرضا ركن الدين افتخاري ‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ مهدي پورطاهري‌,‌ حمداله سجاسي قيداري‌,‌"فرايند روش شناسي تركيبي در برنامه ريزي راهبردي توسعه كالبدي مناطق روستايي ايران "‌,‌جغرافيا و توسعه ناحيه اي‌-‌ دانشگاه فردوسي مشهد‌,‌۱۳۹۰‌,‌۱۷‌,‌۱‌-‌۲۶‌,‌۱۳۹۰

حسن علي فرجي سبكبار‌,‌ بخشي محمدرضا‌,‌ ينب ملايي‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ فيض اله پاكدل‌,‌"وضعيت امنيت غذايي كشورهاي عضو مركز توسعه يكپارچه روستايي آسيا و اقيانوسيه: كاربرد رهيافت تلفيقي PROMETHEE و AHP"‌,‌فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه‌,‌۱۹‌,‌۷۳‌,‌۴۵‌-‌۲۱‌,‌۱۳۹۰

محمدرضا رضواني‌,‌ سيدحسن مطيعي لنگرودي‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ عليرضا دربان استانه‌,‌"سنجش و تحليل عوامل موثر بر حكمروايي روستايي در حكومتهاي محلي(مطالعه موردي:شهرستان قزوين"‌,‌پژوهش هاي جغرافياي انساني‌,‌۴۲‌,‌۷۳‌,‌۴۵‌-‌۶۴‌,‌۱۳۸۹

حسنعلي فرجي سبكبار‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ حمداله سجاسي قيداري‌,‌ طاهره صادقلو‌,‌ علي شهدادي خواجه عسگر‌,‌"اولويت بندي توسعه كارآفريني در مناطق روستايي با استفاده از تكنيك پرومتي مطالعه موردي: دهستان حومه بخش مركزي شهرستان خدابنده استان زنجان"‌,‌پژوهش هاي جغرافياي انساني‌,‌۴۳‌,‌۷۵‌,‌۶۸‌-‌۵۳‌,‌۱۳۸۹

حسنعلي فرجي سبكبار‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ سيدحسن مطيعي لنگرودي‌,‌ حجت اله شرفي‌,‌"سنجش ميزان پايداري نواحي روستايي بر مبناي مدل تحليل شبكه با استفاده از تكنيك بردا مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان فسا "‌,‌پژوهشهاي جغرافياي انساني(پژوهشهاي جغرافيايي سابق)‌-‌ موسسه جغرافياي دانشگاه تهران‌,‌۴۱‌,‌۷۲‌,‌۱۵۶‌-‌۱۳۵‌,‌۱۳۸۹

محمدرضا رضواني‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ محمد سلماني‌,‌ بهروز قرني اراني‌,‌"تحليل عوامل موثر بر الگوي مشاركتي توسعه روستايي(مورد:حوضه آبخيز حبله رود"‌,‌پژوهش هاي جغرافياي انساني‌,‌۴۱‌,‌۶۹‌,‌۸۶‌-‌۶۷‌,‌۱۳۸۸

سيدعلي بدري‌,‌ سيدحسن مطيعي لنگرودي‌,‌ محمد سلماني‌,‌ ناصر عليقلي زاده فيروزجايي‌,‌"اثرات اقتصادي گردشگري بر نواحي روستايي (مطالعه موردي: نواحي روستايي بخش مركزي نوشهر"‌,‌جغرافيا و توسعه ناحيه اي‌,‌چهارم‌,‌۱۲‌,‌۳۵‌-‌۱۳‌,‌۱۳۸۸

سيدعلي بدري‌,‌ مرتضي نعمتي‌,‌"برنامه ريزي راهبردي توسعه اقتصادي با رويكرد مشاركتي مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان لنگه"‌,‌فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني ‌,‌۴۱‌,‌۶۸‌,‌۸۳‌-‌۶۹‌,‌۱۳۸۸

سيدعلي بدري‌,‌ ليلا وثوقي‌,‌"مكانيابي نقاط گردشگري اسكي مورد مطالعه: استان اردبيل"‌,‌تحقيقات جغرافيايي‌,‌۲۴‌,‌۲‌,‌۴۴‌-‌۲۵‌,‌۱۳۸۸

سيدعلي بدري‌,‌ سعيد اكبريان رونيزي‌,‌"تحليل روابط كاركردي‌-‌خدماتي سكونتگاههاي انساني با استفاده از روش تحليل شبكه بخش رونيز "‌,‌مدرس علوم انساني ‌,‌۱۲‌,‌۲‌,‌۲۸‌-‌۱‌,‌۱۳۸۸

عليرضا دربان استانه‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌"سطح بندي و ارزيابي تخصيص بهينه تجهيزات عمراني‌-‌خدماتي به دهياري هاي كشور"‌,‌روستا و توسعه‌,‌۱۲‌,‌۱‌,‌۱۰۷‌-‌۸۷‌,‌۱۳۸۸

سيدعلي بدري‌,‌"پايداري روستايي"‌,‌دانشنامه مديريت شهري و روستايي‌,‌اول‌,‌۱‌,‌۱۹۸‌-‌۱۹۲‌,‌۱۳۸۷

سيدعلي بدري‌,‌ محمد سلماني‌,‌ مهدي رمضانزاده لسبويي‌,‌ فرخ ثابتي‌,‌"مقايسه تطبيقي عملكرد مديريت سنتي ونوين (كدخدا و دهيار از ديدگاه روستائيان مورد:دهستان نخلستان (خورو بيابانك نائين"‌,‌كتاب الكتونيك همايش ملي توسعه روستايي ايران‌,‌دوم‌,‌۰۰‌,‌۶۰ تا ۷۷‌,‌۱۳۸۶

سيدعلي بدري‌,‌ مرتضي نعمتي‌,‌"ارزيابي نقش كاركردي نظام نوين مديريت روستايي مقايسه تطبيقي دهياري هاي فعال در روستاهاي كوچك و بزرگ‌,‌ مطالعه موردي: استان گلستان "‌,‌پژوهشهاي جغرافيايي‌,‌-‌,‌۵۹‌,‌۱۶۹‌-‌۱۵۸‌,‌۱۳۸۶

ناصر عليقليزاده‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌ حسنعلي فرجي سبكبار‌,‌"نگرش جامعه ميزبان به اثرات محيطي و اقتصادي گردشگري در نواحي روستايي : مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان نوشهر"‌,‌روستا و توسعه‌,‌۱۰‌,‌۱‌,‌۱‌-‌۲۳‌,‌۱۳۸۶

سيدعلي بدري‌,‌ حميدرضا اكبريان‌,‌ حسن جواهري‌,‌"تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي شهرستان كامياران"‌,‌تحقيقات جغرافيايي‌,‌-‌,‌۸۲‌,‌۱۳۰‌-‌۱۱۶‌,‌۱۳۸۵

سيدعلي بدري‌,‌ سعيدرضا اكبريان رونيزي‌,‌"مطالعه تطبيقي كاربرد روش هاي سنجش توسعه يافتگي در مطالعات ناحيه اي مورد: شهرستان اسفراين"‌,‌جغرافيا و توسعه‌,‌بهار و تابستان‌,‌۷‌,‌۲۲ ‌-‌ ۵‌,‌۱۳۸۵

سيدعلي بدري‌,‌ ج قنبري‌,‌"ارزيابي توانهاي محيطي در عمران روستايي : مطالعه موردي حوضه رود قلعه چاي عجب شير"‌,‌فصلنامه علمي ‌_‌ پژوهشي پژوهشهاي جغرافيايي ‌,‌۵۴‌,‌۱۸۵‌-‌۱۷۳‌,‌۱۳۸۴

عبدالرضا ركن الدين افتخاري‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌"ارزيابي اقتصادي ادغام روستاها بعد از زلزله نمونه موردي: ادغام روستاهاي بالكلور و جمال آباد"‌,‌مدرس‌,‌-‌,‌۲۹‌,‌۶۰‌-‌ ۲۳‌,‌۱۳۸۲

سيدعلي بدري‌,‌"نقش تحولات جمعيتي در توسعه "‌,‌رشد آموزش جغرافيا‌,‌-‌,‌۲۱‌,‌-‌,‌۱۳۸۱

سيدعلي بدري‌,‌"توسعه پايدار: مفهوم‌,‌ ارزش‌,‌ عمل"‌,‌فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات جغرافيايي‌,‌-‌,‌۴۴‌,‌-‌,‌۱۳۷۶

سيدعلي بدري‌,‌"بررسي ميادين قديمي شهر تهران از ديدگاه جغرافياي شهري: ميدان بهارستان"‌,‌رشد آموزش جغرافيا‌,‌-‌,‌۲۵و۲۷و۲۸‌,‌-‌,‌۱۱۱۱
مقالات چاپ شده در مجلات خارجي

Seid Ali Badri‌,‌ Ali Asgary‌,‌ Abdolreza Roknoddin Eftekhari‌,‌ JASON Levy‌,‌"Post‌-‌Disaster Resettlement‌,‌ Development and Change: A case Study of ۱۹۹۰ Manjil Earthquake In Iran"‌,‌The Journal of Disasters Studies‌,‌۳۰‌,‌۴‌,‌۴۶۸‌-‌۴۵۱‌,‌۲۰۰۶


همايشها[ویرایش]

قابل بررسي در كميسيون

خلاصه مقاله

مهدي پورطاهري‌,‌ عبدالرضا افتخاري‌,‌ سيدعلي بدري‌,‌"راهبردها و سياستهاي توسعه كالبدي سكونتگاههاي روستايي در ايران"‌,‌اولين كنفرانس ملي مسكن و توسعه كالبدي روستا‌,‌ايران‌,‌۰۹‌-‌۰۸‌,‌۰۷‌,‌۱۳۸۸
داخلي

مقاله كامل

سيدعلي بدري‌,‌"ارزيابي گزينه هاي بازسازي مناطق آسيب ديده روستايي"‌,‌هشتمين كنفرانس بين المللي مقابله با سوانح طبيعي‌,‌ مركز مقابله با سوانح طبيعي با همكاري UNDP‌,‌ايران‌,‌۰۱‌-‌۰۱‌,‌۰۲‌,‌۱۳۷۳

سيدعلي بدري‌,‌"روشهاي سطح بندي روستاها: يك مقايسه تطبيقي "‌,‌هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران‌,‌ايران‌,‌۰۱‌-‌۰۱‌,‌۰۶‌,‌۱۳۷۰

خلاصه مقاله

سيدعلي بدري‌,‌ مجتبي جاودان‌,‌ دكتر حسنعلي فرجي سبكبار‌,‌"ارزيابي پايداري سكونتگاههاي روستايي: ارايه چارچوب شاخص ها و طراحي مدل بومي"‌,‌دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي ‌,‌ايران‌,‌۱۶‌-‌۱۵‌,‌۰۴‌,‌۱۳۹۰

سيدعلي بدري‌,‌ عبدالرضا ركن الدين افتخاري‌,‌ حمداله سجاسي‌,‌"نظام مديريت و برنامه ريزي توسعه كالبدي مناطق روستايي: ارايه الگويي نوين بر اساس نظريه نهادسازي "‌,‌اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي: بافت و مسكن‌,‌ايران‌,‌۲۹‌-‌۲۸‌,‌۰۲‌,‌۱۳۸۹

سيدعلي بدري‌,‌ محمد سلماني‌,‌ مهدي رمضانزاده‌,‌"مقايسه تطبيقي عملكرد مديريت سنتي (كدخدا و نوين (دهيار از ديدگاه روستاييان نمونه موردي: دهستان نخلستان نايين "‌,‌دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران‌,‌ايران‌,‌۱۲‌-‌۱۱‌,‌۱۰‌,‌۱۳۸۶

سيدعلي بدري‌,‌ عسگري‌,‌"سنجش درجه كليدي بودن نهادهاي محله اي و كاربرد آن در مديريت محله اي"‌,‌همايش توسعه محله اي چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران‌,‌ايران‌,‌۱۷‌-‌۱۴‌,‌۱۲‌,‌۱۳۸۳

سيدعلي بدري‌,‌ عربي‌,‌ حوري سپهري‌,‌"تاثير يونهاي فلزي و آب اكسيژنه بر اسپرم گاو"‌,‌دوازدهمين كنفرانس زيست شناسي ايران‌,‌ايران‌,‌۱۳‌-‌۱۱‌,‌۰۶‌,‌۱۳۸۳
حارجي

حارجي

سيدعلي بدري‌,‌"بازسازي روستاهاي آسيب ديده از حوادث طبيعي استان خوزستان: يك نگرش مفهومي"‌,‌سمينار مسكن و حوادث غيرمترقبه‌,‌ايران‌,‌۰۱‌-‌۰۱‌,‌۰۲‌,‌۱۳۷۲

مقاله كامل

سيدعلي بدري‌,‌"بررسي اثرات ادغام ‌/‌ تجميع روستاهاي آسيب ديده از زلزله"‌,‌دومين سمينار زلزله و بازسازي‌,‌ايران‌,‌۰۱‌-‌۰۱‌,‌۰۳‌,‌۱۳۷۱

خلاصه مقاله

سيدعلي بدري‌,‌"فرايند بازسازي نواحي آسيب ديده از مخاطرات طبيعي در ايران: نمونه مقايسه تطبيقي منجيل و بم"‌,‌CAG۲۰۰۵‌,‌كانادا‌,‌۱۵‌-‌۱۰‌,‌۰۲‌,‌۱۳۸۴

مقاله كامل

ناصر عليقلي زاده فيروزجايي‌,‌ مصطفي قدمي‌,‌ Seid Ali Badri‌,‌"Economic and Social Impacts of TourismCase Study Rural Areas of NoshahrCounty Iran"‌,‌۱۰th International Joint World Cultural TourismConferenceCultural Tourism Innovations and Strategies‌,‌تايلند‌,‌۲۰۰۹‌,‌۱۱‌,‌۱۲‌-‌۱۴

Seid Ali Badri‌,‌ مهدي رمضانزاده لسبويي‌,‌"Economic Impact Evaluation of TourismDevelopment in accordance withSustainable Development The Case RuralAreas of Tonekabon Township Iran"‌,‌۱۰th International Joint World Cultural TourismConferenceCultural Tourism Innovations and Strategies‌,‌تايلند‌,‌۲۰۰۹‌,‌۱۱‌,‌۱۲‌-‌۱۴

Seid Ali Badri‌,‌ محمد سلماني‌,‌ ناصر عليقلي زاده فيروزجايي‌,‌"Host Perception of Social and Cultural Impacts of Tourism in Rural Areas The Case: Rural Areas of Noshahr County"‌,‌The ۸th International Joint World Cultural Tourism Conference ۲۰۰۷‌,‌كره جنوبي‌,‌۲۰۰۷‌,‌۱۱‌,‌۱۶‌-‌۱۸

علي عسگري‌,‌ Seid Ali Badri‌,‌ مجتبي رفيعيان‌,‌"LOST AND USED POST‌-‌DISASTER DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN BAM EARTHQUAKE AND THE ROLE OF STAKEHOLDERS"‌,‌International Biennial Conference of i‌-‌Rec‌,‌ International Association for Information and Research on Post‌-‌Disaster Reconstruction‌,‌ايتاليا‌,‌۲۰۰۶‌,‌۰۵‌,‌۱۴‌-‌۱۹

Seid Ali Badri‌,‌"Social and Economic Impact Assessment (SIA & EIA) of Post Disaster Development: Case of Rural Resettlement after Manji Earthquake"‌,‌سمينار دانشجويان تحصيلات تكميلي‌,‌كانادا‌,‌۲۰۰۳‌,‌۱۱‌,‌۰۳‌-‌۰۳

خلاصه مقاله

Seid Ali Badri‌,‌"Strategic Plan of Physical Development in Iranian Rural Areas"‌,‌The ۴th International Conference‌-‌Rural Space and Local Development‌,‌روماني‌,‌۲۰۱۰‌,‌۰۷‌,‌۲۲‌-‌۲۵

Seid Ali Badri‌,‌"Perception of Earthquake Risk and Post‌-‌disaster Reconstruction: Comparative Study of Two Residential Neighborhoods on Different Socio‌-‌economic Status in Tehran"‌,‌International Disaster and Risk Conference (IDRC۲۰۰۸)‌,‌سوئيس‌,‌۲۰۰۸‌,‌۰۸‌,‌۲۴‌-‌۲۷

محمد سلماني‌,‌ Seid Ali Badri‌,‌"problèmes de transport à Téhéran"‌,‌atelier de recherche evolutions recentes de Téhéran‌,‌فرانسه‌,‌۲۰۰۸‌,‌۰۴‌,‌۰۷‌-‌۰۷جعبه‌ابزار