شاهین شهر و میمه


شاهين شهروميمه استان اصفهان


بخش ميمه[ویرایش]


← دهستان زركان
چاه تره
چاه ميل
حسن رباط پائين
حسن رباط بالا
موتورخانه شركت گاز
مجتمع طلائ موته
لوشاب
معدن تخت سرخ
معدن چيني لاي بيد
موته
پاسگاه محيط باني موته
معدن جآجرمي
جلدک
فغه
معدن چيني گدارسفيد
لاي بيدسفلي
معدن چيني لوشاب
معدن سنگ جوادباطني
معدن سنگ شركت مشعل
جختو
گروه مشاع فاطميه
مجتمع شركتهائ زراعي موته
پاسگاه محيط باني
معادن سنگ منطقه غارروباه

← دهستان ونداده
ازان
پاسگاه محيط باني وركان
پمپ بنزين
مزرعه طاغوت
چقاده
خسروآباد
دهنو
رباط آقاكمال
زيادآباد
سعيدآباد
سنگ كوبي تهران پودر
مرغداري صاحبقراني
قاسم آباد
مرغ آباد
ونداده
راهدارخانه قرقچي
سرتخت
مراوند
شوراب
چاه صاحب الزمان
ايران كشت
معدن سنگ تپه استخرميمه
شاه آباد
معدن شن وماسه علي آباد
جهاد خودكفايي مركز توپخانه
چاه اسلامي
كارخانه آسفالت سازي مزروعي
مزرعه مشاع گلدشت
چاه مختارئ
چشمه بغلي
تخت نيازمرغ
دانشگاه آزاد اسلامي ميمه
كارخانه آسفالت معماريان
مجموعه چاههائ كشاورزئ وزوان
مزرعه آخوند موسوي
مزرعه آخوند
چاه قرمه
چاه امام زمان
تاسبسات آبرساني کاشان
شرکت پارس پليمرصنعت
شرکت کشت وصنعت روغن نباتي گلبهار
چاه شماره ۱ ازان
سرآب
شركت ياقوت كوه كرچ(معدن)

← شهرها
ميمه
وزوان
لائ بيد
حسن رباط پائين
ازان
زيادآباد
ونداده

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان برخوارغربي
كوره آجرپزي عمران نو
باغ بلوريان
پالايشگاه اصفهان
جعفرآباد
جهادآباد
مزرعه مولوئ
صنايع هواپيماسازي ايران
مرغداري والفجر
قندنورسپاهان
مجتمع كشت وصنعت زاينده رود
مرغداري حاج اسماعيل ذكاوتمند
مزرعه نيلفروشان
نورآباد
نيروگاه شهيدمحمدمنتظري
ياقوت آباد
پاسگاه محيط باني
چاه اعتضادي
مزرعه خسروي
پاسگاه رآهنمائي ورانندگي
شركت زرين آسفالت
قلعه باقرآباد
مجتمع كارخانه هاي صنعتي شاهين شهر
مجموعه كوره هائ آجرپزئ گرگاب
رحمت آباد
مجتمع كارخانه هاي صنعتي وسنگبريها
شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي اصفهان
پادگان شهيدخرازي
مجتمع كشت وصنعت نورمصفا
سايت مخابراتي سپاه پاسداران
مزرعه محمدآباد
مجتمع پتروشيمي اصفهان
چاه عابديان
مجموعه كورههائ آجرپزئ گز
دامداري گلدشت
پالايشگاه نفت سپاهان
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي
چاه هاي كشاورزي گرگاب
چاه هاي انقلاب
صحرا پنج جوئي ها
پمپبنزين بيدرام
چاه عبدالكريم بيدرام
دانشگاه آزاد اسلامي

← دهستان مورچه خورت
امامزاده شاهزاده قاسم
باغ ميران
صحراخال سفيد
صحراخيرآباد
مزرعه دوقلي
معدن شن وماسه خيريه همدانيان
شهرک صنعتي مورچه خورت
مورچه خورت
بيدشك
دهلر
سه
كلهرود
مزرعه دستكن
صحراحيدرآباد
پادگان ولي عصر
پادگان شهدائ دارخويين
شركت شيروگوشت اصفهان
شركت اصفهان مترو
چاه شماره ۱الهي آباد
شركت صنعتي فراورده هاي شهرك چرمشهر
مجموعه گروههاي مشاع کشاورزي
صحراحجت آباد
شهرآباد
چاه سرخ
مجتمع مسكوني شهيدقوچاني
كارخانه لوله وپروفيل مهيار
مجتمع مواد شيميايي نارگستر
كارخانه آسفالت اداره راه
مرغدارئ سپاهان تخم
معدن شن وماسه كيوان صفوئ
شرکت گلدشت نمونه اصفهان
مجموعه کارخانه هاي توليدي گدار سرخ
ايستگاه تحقيقاتي آموزشي وترويجي سيلاب برآبخوان سه
مزرعه احمد آباد
شهرك صنعتي بزرگ اصفهان
مجتمع خدماتي رفاهي سين
شركت فن آوري كسب و كار

← شهرها
شاهين شهر
گزبرخوار
گرگاب
جهادآباد
مورچه خورتجعبه‌ابزار