شبکه روستایی ایران


بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی که با شماره ۲۵۵۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و با شماره مجوز ۱۸۷۸۷۷/۸۳/۸/۱ در وزارت‌کشور به ثبت رسيده است با هدف کمک به رفع محروميت از مناطق محروم کشور و با اولويت روستاهاي کشور تاسيس گرديده است.
اين بنياد براي رسيدن به هدف مذکور برنامه‌هاي زير را در دستور کار دارد‌:
انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي در زمينه توسعه اقتصادي در مناطق محروم و زمينه‌سازي جهت اشتغال محرومين
انجام خدمات عمراني عام‌المنفعه جهت ساخت مراکز آموزشي، بهداشتي و خدماتي و ديني
انجام خدمات عمراني جهت محرومين تحت پوشش در زمينه ساخت مسکن، محل‌کسب و...
ايجاد زمينه‌هاي مناسب اشتغال‌زايي از طريق اجراي طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري با اولويت اجراء در مناطق‌محروم و روستاها
ايجاد و اداره مراکز آموزشي در مناطق محروم کشور
ايجاد و اداره مراکز خدمات بهداشتي و درماني در مناطق محروم کشور
ايجاد و اداره صندوق‌هاي قرض الحسنه و کارگشايي بدون سود با اولويت ارائه تسهيلات اشتغال‌زايي به روستاييان
زمينه‌سازي و مشارکت در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در مناطق محروم کشور به ويژه در روستاها
سازماندهي، اعزام و پشتيباني از گروه‌هاي داوطلب خدمت در مناطق محروم در قالب "اردوهاي جهادي"
حمايت مادي و معنوي از دانش آموزان و دانشجويان مستعد نيازمند و نيز تلاش در جهت ارتقاء علمي معلمان و دبيران بومي مناطق محروم
تحت پوشش قرار دادن افرادي که توانايي کار ندارند و نيز زنان بي سرپرست و بد سرپرست
ايجاد شبکه ارتباطي جهت ارتباط خيرين براي جذب کمک‌هاي مادي و معنوي جهت مناطق محروم
انتشار کتب و نشريات مکتوب و الکترونيکي در زمينه‌هاي ترويجي، خدماتي و اجتماعي با رويکرد تقويت روستا‌نشينيجعبه‌ابزار