شهرستان فیروزکوه


فيروزكوه استان تهران


بخش ارجمند[ویرایش]


← دهستان قزقانچائ
امرك/ اهنز / بهانک /شادمهن/ لزور / مرجی خونی

← دهستان دوبلوك
اسور/ اندریه / بهان / دریابک / زرمان / سلمان /سله بن/ طهنه / نجفدر / ورسخوران / وزنا / وشتان

← شهرها
ارجمند/لزور

بخش مركزی[ویرایش]


← دهستان پشتكوه
پيرده/درده/شيخ علي خان/كدوده/گاوده/مرگ سر/ارو/اميريه/راهدارخانه بشم/سائوبزرگ/سائوكوچك
سرانزا/سرچمن/سرمندان/شركت ران/طارم گورسفيد/ طرود /كبودبند/ کتالان /كرگوانه/كلارخان بالا/كمند
كنديان/گدوك/گورسفيد/معدن سرانزا/مهن/نواس/اردوگاه شهيدبهشتي/شيخ وزا/وي

← دهستان شهرآباد
اخري/اندور/بادرود/باسال دره/ لن جنه / جلیزجند /جليل اباد/حسن اباد/ خمده / دهین /سرخه دشت/شهراباد/طارس
عرب لي/كارخانه ماسه/كله سر/كله منار/لاسم چشمه/مهاباد/ناماور/نمرود/ هرانده / پردین /منطقه صنعتي فيروزكوه

← دهستان حبلرود
اتشان/اشرف اباد/انزها/حصاربن/دمي اقا/دهگردان/سيمين دشت/كبوتردره/ گچه /گذرخاني سيداباد/ماهيان
محموداباد/مزداران/هرياج/امين اباد/اب باريك كوچك/زرشكي شركت جنگلك/فرح اباد

← شهرها
فيروزكوه/حصاربن/جليزجند/منطقه صنعتي فيروزكوهجعبه‌ابزار