شوره الاقلی


شهرستان شهربابک استان کرمانجعبه‌ابزار