صخره چهل دختران


صخره چهل دختران
در افسانه هایی که از پیشینیان ساران نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدهآمده است که در زمان یکی از پادشاهان حاکم بر منطقه دماوند ، عده ای از دختران(از ناحیه ای نا معلوم درمنطقه دماوند) که تعدادشان به چهل نفرمی رسید،از دست ظلم و ستم این پادشاه به ستوه امده و گریخته و سواران حکومتی برای دستگیری آنان گسیل شدند و در اثناء این تعقیب وگریز در ناحیه ای صخره ای از کوههای ساران، دیواره یکی از صخره ها شکافته و آن دختران وارد آن شدند و صخره بسته و بصورت اول خود بازگشته است واینگونه آن چهل دختر برای همیشه نا پدید شده و هیچ کسی از سرنوشت ان دختران اطلاعی بدست نمی اورد، بدین علت این صخره به صخره چهل دختران معروف است.
منبع:جعبه‌ابزار