صنعت سبز غرب


تــــولیــــــد کننــــده تجهیزات آبیـــــاری تحــــت فشــــــار

شرکت صنعت سبزغرب درسال ۱۳۷۹با کاربری تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار در سنندج به ثبت رسید . ایــن واحد صنعتـی ضمن اخذ تأییــدیه مرکز توسعه مکانیزاسیونِ کشـاورزی برای تولید شیرهای آلومینیومـی در سال ۱۳۸۱ توانـست ، اولیــن شیـر یک تکه آلومینــیومی (هم اکنون بیش از ۹۰ % شیرهای مصرفی کشـور به صورت یک تکه تولید می شود) را که دارای مزایایی چند از جمله : بهــای تمام شـده ی پایین تــر (کاهــش ۴۰ % وزن شیر) و آببندی کارآمدتر (حذف اتصالات اضافی) بود، به بازار عرضه کند
این شرکت طی سیزده سال فعالیت خود ، با اعتقــــاد و باوری که به استفاده از نیروهای متخصص خصوصـاً در رشته های مکانیک و صنایع داشت، تلاش مجدانه ای را برای ارتقاء کیفیت محصولات و بهبود سیستم مدیریتـی خود آغاز کرد و هم اکنون بیراه نگفته ایم که این شرکت از نظر کیفیت جـزو سه شرکت برتر کشور است
[۱]    جعبه‌ابزار