عباس بیات


آقای عباس بیات مدیریت کانال تلگرامی روستا را با نام دهکده قلاواخون و آقای رضا ساریخانی مدیر ارشدی این کانال را بر عهده دارند.جعبه‌ابزار