عجب شیر


عجب شیر استان آذربایجان شرقی



بخش قلعه چائ[ویرایش]


← دهستان ديزجرودشرقي
چنار
اغاجري
الینجق
بوکت
تپيك دره
تجرق
جوان قلعه /گون محله /
حوري
ديزج حسن بيگ
زاويه
صومعه
گنبد
محموداباد / پيش رواباد/
مهماندار
ولينجق

← دهستان كوهستان
چهاربرود / چروري/
هرگلان
يايچي
بارازلو / بازار/
قوزلوجه
ينگجه
المالو / باش المالو/
چهارطاق

← شهرها
المالو / باش المالو/
هرگلان
مهماندار
جوان قلعه /گون محله /
قوزلوجه

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان خضرلو
پسيان
خضرلو
رازيان
شيراز
گچي قران
نانسا
ايستگاه راه اهن ديزج رود

← دهستان ديزجرودغربي
اقچه اوبه /آغجه اوبه
ايستگاه پرويزبهمن
بولالو
تازه كند
چوپانكره
خانيان
دانالو
رحمانلو
شيشوان
قبادلو
گل تپه
گوراوان /گوروان
مهراباد
نبرين
هروان
پارك ملي درياچه اروميه
خراجو
پادگان ۰۳عجب شير
جرتا

← شهرها
عجب شير
شيشوان
خضرلو
خانيان
شيراز
گوراوان /گوروان
گل تپه
رازیان
نانسا
نبرین


رده‌های این صفحه : استان های ایران




جعبه‌ابزار