عزیزلو


شهرستان اردبیل استان اردبیل


عزیزلو یاعزیزلی یکی ازآبادی های ششگانه منطقه تولون در دهستان اجارودغربی ازبخش مرکزی درشهرستان گرمی دراستان اردبیل است که در بین ۳۸درجه و۵۵دقیقه و۵۱ثانیه عرض شمالی از خط استواو ۴۸درجه و ۳دقیقه و۲۷ ثانیه طول شرقی از نصف النهارمبداگرینویچ درمجاورت روستاهای تولون خان کندی ولسگه دره (لوسگه دره سی )قرارگرفته است
منطقه تولون وآبادی های آن درسمت جنوبی مرکزشهرستان گرمی ودرفاصله ۲۵ کیلومتری مرکزشهرستان واقعند راه ارتباطی روستای عزیزلی از طریق یکی از دومسیری است که ازبیلداشی ویاروستای میغوان از جاده اصلی اردبیل به گرمی ازآن جدامی شودو روستاهای منطقه تولون رابه جاده اردبیل - گرمی متصل می کند
مجاورت با رودخانه معروف تولون چایی که بیشتر آبادی های منطقه رابه بهشتی سبز وعطرآگین مبدل ساخته ؛فرصتی برای عزیزلی فراهم می آوردتاسروروی خودراصفاداده خودرادرردیف آبادی های سبزوپردرخت منطقه قراردهد.بااینهمه عزیزلی آبادی خیلی کوچک وکم جمعیتی است با ۴ خانوارو ۹ نفرجمعیت . ۵ نفر ازاین جمعیت مردو۴ نفردیگر زن هستند درسرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ۱۳۸۵ کشور ۲نفراز جمعیت این آبادی اظهار باسوادی کرده اندکه هر دونفرهم مردبودند
روستایی با چنین جمعیتی اگر بتواند باحفظ نام وهویت خود درمجاورت روستاهای همجوار دیگری مثل تولون ؛ خان کندی ویا لوسگه دره سی به حیات خودادامه دهد.هم اسباب رفاه وراحتی اهالی آن رافراهم خواهدآورد وهم بسیاری از دغدغه های ناشی از کمی جمعیت راازبین خواهدبرد.فهرست مندرجات
۱ - منبع

منبع[ویرایش]
فرهنگ الفبایی آبادی های استان اردبیل ؛داودکیانی

جعبه‌ابزار